Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 30 d. Nr. T-1439 sprendimas “Dėl mitybos, medikamentų normatyvų Čiužiakampio senelių globos namuose patvirtinimo“

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ ČIUŽIAKAMPIO

SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO

2010 m. gruodžio 30  d.  Nr. T-1439

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  biudžeto sandaros įstatymu, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.A1-221 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymo Nr.97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Čiužiakampio senelių globos namų direktoriaus prašymą, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p e n d ž i a:

1. Patvirtinti šiuos normatyvus:

1.1. Mitybos  1 asmeniui per dieną                           – 11,80  Lt;

1.2. Švenčių dienomis maitinimo normos didinamos –   3,0 Lt.

1.2. Medikamentų metams                                        – 16 200  Lt.

2. Paskirti atsakingą už tikslingą lėšų panaudojimą ir patvirtintų mitybos ir medikamentų normatyvų taikymą įstaigos vadovą.

  1. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-572 „Dėl mitybos, medikamentų normatyvų Čiužiakampio senelių globos namuose patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Zdzislav Palevič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA:

Projektą parengė:Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

_______________________

Jelena Uljanovič

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja 

____________________

Vaclava Jelagina

 

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė (kalbininkė)

___________________

Danutė Zinkevičienė