Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 21 d. Nr. T-33 sprendimas “ Dėl asmens apgyvendinimo ir mokėjimo už paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“

PATVIRTINTA:

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-338

 

ASMENS APGYVENDINIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Asmens apgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų Savarankiško gyvenimo namuose (toliau- Savarankiško gyvenimo namai) ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų gavėjus, reglamentuoja kreipimosi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo, šių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo, sustabdymo, tęsimo ir nutraukimo bei mokėjimo už jas tvarką, taip pat asmens teises ir pareigas.

2. Savarankiško gyvenimo namai yra Čiužiakampio senelių globos namų padalinys, esantis Vilties g. 12, Čiužiakampio k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. Savarankiško gyvenimo namų pagrindinis veiklos pobūdis – socialinės priežiūros paslaugų teikimas.

3. Savarankiško gyvenimo namuose sudaromos namų aplinkos sąlygos, juose gyvenantys paslaugų gavėjai  pagal savo galimybes rūpinasi savo buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjui). Savarankiško gyvenimo namų  gyventojai save ir savo gyvenamąsias patalpas (dalinai) išlaiko iš savo gaunamų pajamų.

4. Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (buityje, namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą ir dokumentus, apsiperkant ir mokant mokesčius, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kitos paslaugos. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. PASLAUGŲ GAVĖJAI IR JŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

 

6. Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami  iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis, nereikalaujantis nuolatinės specialisto priežiūros, tačiau tokiems asmenims yra būtina socialinio darbuotojo pagalba, ugdant socialinius šių asmenų įgūdžius tvarkytis savarankiškai.

7. Asmenims pagal jų pageidavimus užtikrinama pagalba gaunant sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Asmenims, kurie negali savarankiškai pasiekti sveikatos priežiūros įstaigos, laiku užtikrinamas transporto paslaugų organizavimas.

9. Pagal poreikius ir galimybes asmenims sudaromos sąlygos gauti religinius patarnavimus.

10. Asmenims sudaromos galimybės užsiimti jų mėgstama veikla, sudaromos sąlygos tenkinti savo asmeninius poreikius: skaityti knygas, spaudą, žiūrėti televizorių, klausytis radijo, naudotis kompiuteriu ir kt.

11. Asmenys maisto produktus perkasi patys, tik, esant reikalui, asmenims perkantis maisto produktus ar gaminant maistą, suteikiama socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo pagalba.

12. Asmenys aprūpinami pagrindiniais baldais bei pagal poreikį techninės pagalbos priemonėmis, bet gali turėti ir savo baldus bei kitus buičiai reikalingus asmeninius daiktus.

 

  1. KREIPIMASIS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO

 

13. Asmuo dėl socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose gavimo kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą, užpildo Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas pagal formą SP-8, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu ir pateikia šiuos dokumentus:

13.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

13.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

13.3. pažymas apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius tris mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų teikimo mėnesio (jei duomenų apie gautas pajamas nėra Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriuje naudojamose duomenų bazėse).

13.4. medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

13.5. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo  ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

13.6. pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą.

14. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmeniui gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

 

IV. PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 

15. Seniūnijų vyresnieji specialistai asmens prašymą su visais reikalingais dokumentais dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo registruoja seniūnijos registre ir pateikia Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus socialiniam darbuotojui.

16. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (toliau – poreikio vertinimo forma), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.

 

  V. GYVENTOJŲ PRIĖMIMO Į SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUS, GYVENIMO IR IŠVYKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

17. Gyventojai priimami ir išleidžiami iš Savarankiško gyvenimo namų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Socialinių paslaugų  komisijos teikimu.

18. Sprendimas (formą SP-9) dėl socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose asmeniui skyrimo bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos įteikiami (išsiunčiami) asmeniui ir paslaugų teikėjui. Dokumentų kopijos  įsegamos į asmens bylą, saugomą Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje.

19. Čiužiakampio senelių globos namų direktorius su  Savarankiško gyvenimo namų  gyventoju sudaro dvišalę sutartį, kurioje nurodytos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

20. Gyventojas iš Savarankiško gyvenimo namų  gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per metus) ar visam laikui. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu.

21. Socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose asmeniui teikimas sustabdomas arba nutraukiamas šiais atvejais:

21.1. asmens rašytiniu prašymu;

21.2. asmeniui sistemiškai (3 ir daugiau kartų per metus) pažeidinėjant Savarankiško gyvenimo namų vidaus tvarkos taisykles;

21.3. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinės priežiūros paslaugų poreikiui tenkinti;

21.4. paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinės priežiūros paslaugų gavimo, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialinės priežiūros paslaugas;

21.5. jei asmuo dėl sveikatos pablogėjimo nukreiptas į sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitą gydymo įstaigą;

21.6. asmeniui mirus;

21.7. jei asmens pageidavimai, nurodymai prieštarauja saugos darbe reikalavimams, įstatymams, sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo sąlygoms;

21.8. asmeniui išvykus iš Savarankiško gyvenimo namų ilgiau kaip trims mėnesiams, išskyrus 21.5 punkte numatytus atvejus;

21.9. kitais šiame Apraše nenumatytais atvejais.

22. Į Savarankiško gyvenimo namus  negali būti priimami asmenys, sergantis užkrėčiamomis ar kitomis asmenų sveikatai pavojingomis ligomis.

 

VI. MOKĖJIMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS 

23. Savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenę asmenys iš savo pajamų įsigyja maisto produktus, kitas reikalingas prekes ir paslaugas bei moka už jiems teikiamus komunalinius patarnavimus.

24. Asmenims komunalinės išlaidos (išlaidos elektros energijai, vandeniui, šildymui, šiukšlių išvežimui) skaičiuojamos pagal apskaitos prietaisų parodymus, pateikiant kiekvienam asmeniui bendrų apskaitos prietaisų parodymus, bei mokėjimus už šiukšlių išvežimą.

25. Asmeniui pateikiamos konkrečios sąskaitos pagal šiame Apraše nustatytus mokėjimo dydžių paskaičiavimus.

26. Mokėjimo dydis už šilumą, elektrą, vandenį bei šiukšlių išvežimą per mėnesį vienam asmeniui apskaičiuojamas pagal šią formulę:

AMD(kp) = BKM / GS

AMD(kp) – asmens mokėjimo dydis už komunalines paslaugas per mėnesį.

BKM – bendras mokestis už suteiktas komunalines paslaugas per mėnesį.

GS – vietų  Savarankiško gyvenimo namuose skaičius.

26.1. Asmeniui, kurio pajamos mažesnės už VRP dvigubą dydį, už komunalines išlaidas moka 20 proc. priskaičiuotos sumos.

26.2. Asmeniui, kurio pajamos nuo 2 iki 3 VRP, už komunalines išlaidas moka 30 proc. priskaičiuotos sumos.

26.3. Asmeniui, kurio pajamos nuo 3 iki 4 VRP, už komunalines išlaidas moka 40 proc. priskaičiuotos sumos.

26.4. Asmeniui, kurio pajamos viršija 4 VRP  dydį, už komunalines išlaidas moka 50 proc. priskaičiuotos sumos.

27. Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas  savarankiško gyvenimo namuose dydis gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.

28. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Socialinių paslaugų  komisijos teikimu asmuo gali būti atleistas nuo mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas  Savarankiško gyvenimo namuose arba jam gali būti sumažintas mokestis (gaisro ar stichinės nelaimės, ligos ir kitais atvėjais).

29. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra  savarankiško gyvenimo namuose 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.

30. Asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį, socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose teikiamos nemokamai.

31. Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas  savarankiško gyvenimo namuose dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

32. Už socialinės priežiūros paslaugas savarankiško gyvenimo namuose asmenys, kurių

pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamas paslaugas moka:

32.1. 20 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – nuo 2 iki 3 VRP.

32 2. 30 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – nuo 3 iki 4 VRP;

32.3.  40 procentų kainos, jei pajamos – daugiau kaip 4 VRP.

33. Atskaičius nustatytą asmens mokėjimo už socialinės priežiūros Savarankiško gyvenimo namuose dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį. Jeigu apskaičiuotos pajamos mažesnės už dvigubą VRP dydį, atitinkamai mažinamas mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas savarankiško gyvenimo namuose dydis.

34. Transporto paslaugos teikiamos gyventojui (gyventojams) pateikus prašymą, apmokant už faktiškai sunaudotą kurą.

VII. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS 

35. Asmuo turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį konfidencialumą.

36. Asmuo privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Šalčininkų  rajono savivaldybės gyventojams apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos  skyrius.

38. Reikiamas dokumentų formas Savarankiško gyvenimo namuose teikiamoms paslaugoms tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

39. Reorganizuojant arba likviduojant įstaigą, Steigėjas, teisės aktų nustatyta tvarka, turi užtikrinti įstaigos gyventojams priežiūrą reorganizuotoje arba kitoje globos institucijoje.

_____________________