Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. Nr. T-1055 sprendimas “Dėl Šalčinikų rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo “

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 27 d. Nr. T-1055

Šalčininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin.,2006, Nr.17-589) 13 straipsnio 3 dalimi, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 ,,Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4705), atsižvelgdama į socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. A1-104 ,,Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1608), Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a

patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planą  (pridedama).