Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. Nr. T-71 sprendimas “Dėl socialinės globos paslaugų kainų nustatymo“

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T-71
Šalčininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsniu, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos 20, 21 ir 32 punktais, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1.Nustatyti šias Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų teikiamas socialinės globos kainas vienam paslaugos gavėjui per mėnesį:
1.1.Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namuose:
1.1.1 senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su negalia –560,00 EUR;
1.1.2. asmenims su sunkia negalia –580,00 EUR.
1.2. Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namuose be tėvų globos likusiems vaikams – 622,00 EUR.
1.3. Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centre suaugusiems asmenims ir vaikams su sunkia negalia – 501,00 EUR ( 2,98 EUR/val).
1.4. Viešojoje įstaigoje Eišiškių pirminės sveikatos priežiūros centro Globos skyriuje:
1.4.1. asmenims su negalia –521,32 EUR, (17,38 EUR per parą);
1.4.2. asmenims su sunkia negalia –608,20 EUR, (20,27 EUR per parą).
1.5. Viešojoje įstaigoje Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninėje intensyvi krizių įveikimo pagalba:
1.5.1. suaugusiems asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu –24,85 EUR per parą;
1.5.2. socialinės rizikos šeimų vaikams –24,85 EUR per parą.
2. Savarankiško gyvenimo namų socialinės priežiūros paslaugų teikimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims –292,00 EUR, (9,73 EUR per parą).
3. Nustatyti maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų dydį:
3.1. be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams –725,00 EUR;
3.2. vaikams su sunkia negalia –755,00 EUR;
3.3. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia –670,00 EUR;
3.4. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia –725,00 EUR.
4. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T-1088 „Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo“.

Meras
Zdzislav Palevič