Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 31-1092) 1.4 punktu:

1. T v i r t i n u Socialinių paslaugų katalogą (pridedama).

2. L a i k a u netekusiais galios:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1997 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 22-553);

2.2. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1968);

2.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. A1-71 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 43-1989);

2.4. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. A1-19 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 15-481);

2.5. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. A1-75 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 28-1252).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė

______________

PATVIRTINTALietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinių paslaugų katalogas (toliau – Katalogas) apibrėžia socialines paslaugas, jų turinį pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis bei socialinių paslaugų įstaigų tipus.

2. Kataloge išskiriamos socialinių paslaugų rūšys, jos apibūdinamos pagal charakteristikas (apibrėžimas, tikslas, gavėjai, teikimo vieta, paslaugos teikimo trukmė / dažnumas, paslaugos sudėtis, paslaugas teikiantys specialistai, pateikiami kai kurių paslaugų ypatumai). Paslaugoms suteikiamas kodas, kuris naudojamas Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), pateikiami socialinių paslaugų įstaigų tipai.

3. Kataloge vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS

4. Socialinės paslaugos skirstomos į:

4.1. bendrąsias socialines paslaugas;

4.2. specialiąsias socialines paslaugas.

5. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:

5.1. informavimas;

5.2. konsultavimas;

5.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

5.4. maitinimo organizavimas;

5.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

5.6. transporto organizavimas;

5.7. sociokultūrinės paslaugos;

5.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

5.9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

6. Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į:

6.1. socialinę priežiūrą;

6.2. socialinę globą.

7. Socialinei priežiūrai priskiriama:

7.1. pagalba į namus;

7.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

7.3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

7.4. laikinas apnakvindinimas;

7.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba.

8. Socialinei globai priskiriama:

8.1. dienos socialinė globa;

8.2. trumpalaikė socialinė globa;

8.3. ilgalaikė socialinė globa.

III. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

9. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

10. Bendrosios socialinės paslaugos yra šios:

Eil. Nr. Kodas SPIS-e Paslaugos pavadinimas Charakteristika Apibūdinimas
1 2 3 4 5
10.1. 201 Informavimas Apibrėžimas reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)
Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,vaikai su negalia ir jų šeimos,
likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO) ir kt.), asmens namuose ir kt.
Teikimo trukmė / dažnumas vienkartinis
Paslaugas teikiantys specialistai įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.2. 201 Konsultavimas Apibrėžimas socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų
Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,vaikai su negalia ir jų šeimos,
likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),asmens namuose ir kt.
Teikimo trukmė / dažnumas iki problemos išsprendimo
Paslaugas teikiantys specialistai įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.3. 203 Tarpininkavimas ir atstovavimas Apibrėžimas pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,vaikai su negalia ir jų šeimos,
likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),asmens namuose ir kt.
Teikimo trukmė / dažnumas iki problemos išsprendimo
Paslaugas teikiantys specialistai įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.4. 204 Maitinimo organizavimas Apibrėžimas pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams
Gavėjai socialinės rizikos vaikai,vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta socialinių paslaugų įstaigose,labdaros valgyklose ir kt. maitinimo vietose,
asmens namuose ir kt.

Teikimo trukmė / dažnumas nuo 1 karto iki 7 kartų per savaitę
Paslaugas teikiantys specialistai įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.5. 218 Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne Apibrėžimas būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiesiems teikimas
Gavėjai vaikai su negalia ir jų šeimos,suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta socialinių paslaugų įstaigose ir kt.
Teikimo trukmė / dažnumas pagal poreikį
Paslaugas teikiantys specialistai įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.6. 205 Transporto organizavimas Apibrėžimas paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu
Gavėjai vaikai su negalia ir jų šeimos,suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.)
Teikimo trukmė / dažnumas pagal poreikį
Paslaugas teikiantys specialistai įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.7. 211 Sociokultūrinės paslaugos Apibrėžimas laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.
Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,vaikai su negalia ir jų šeimos,
likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta socialinių paslaugų įstaigose (bendruomenės centruose, dienos centruose ir kt.)
Teikimo trukmė / dažnumas pagal poreikį
Paslaugas teikiantys specialistai socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.8. 206 Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas Apibrėžimas pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima pirties (dušo) talonų išdavimą, skalbimo paslaugų organizavimą
Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta socialinių paslaugų įstaigose ir kt.
Teikimo trukmė / dažnumas pagal poreikį
Paslaugas teikiantys specialistai socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
10.9. 216 Kitos bendrosios socialinės paslaugos Apibrėžimas socialinės paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos atskiros paslaugos iš pagalbos į namus paslaugų

IV. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

11. Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

12. Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą.

13. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

14. Socialinės priežiūros paslaugos yra šios:

Eil. Nr. KodasSPIS-e Paslaugos pavadinimas Charakteristika Apibūdinimas
1 2 3 4 5
14.1. 209 Pagalba į namus Apibrėžimas asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime
Gavėjai suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Teikimo vieta asmens namuose
Teikimo trukmė / dažnumas iki 4 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę
Paslaugos sudėtis (komplektas) informavimas,konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.),

lydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai
Ypatumai pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų
14.2. 220 Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Apibrėžimas paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas
Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo vieta socialinių paslaugų įstaigoje (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, vaikų dienos centre, dienos centre socialinės rizikos suaugusiems asmenims, dienos centre suaugusiems asmenims su negalia, bendruomenės centre, dienos centre),asmens namuose ir kt.
Teikimo trukmė / dažnumas pagal poreikį
Paslaugos sudėtis informavimas,konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams; organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

kitos paslaugos

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai,socialinių darbuotojų padėjėjai,
psichologai,

kiti specialistai

Ypatumai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų
14.3. 221 Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose Apibrėžimas namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą
Gavėjai suaugę asmenys su negalia,senyvo amžiaus asmenys,
socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos

Teikimo vieta socialinių paslaugų įstaigose (savarankiško gyvenimo namuose)
Teikimo trukmė / dažnumas neterminuota
Paslaugos sudėtis informavimas,konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

kitos paslaugos

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai,socialinių darbuotojų padėjėjai

Ypatumai savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo padėjėjui.Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius
14.4. 222 Laikinas apnakvindinimas Apibrėžimas nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei
Gavėjai socialinės rizikos suaugę asmenys,socialinės rizikos šeimos
Teikimo vieta socialinių paslaugų įstaigose (nakvynės namuose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams) ir kt.
Teikimo trukmė / dažnumas 1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros
Paslaugos sudėtis informavimas,tarpininkavimas ir atstovavimas,
nakvynės suteikimas,

minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (dušas),

minimalių buitinių paslaugų organizavimas (virtuvėlė)

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai,socialinių darbuotojų padėjėjai,
kiti specialistai

14.5. 223 Intensyvi krizių įveikimo pagalba Apibrėžimas pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje
Gavėjai socialinės rizikos vaikai,vaikai su negalia,
likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos suaugę asmenys,

kiti asmenys

Teikimo vieta įvykio vietoje (mobilios krizių įveikimo komandos),socialinių paslaugų įstaigose (krizių centre), kt. įstaigose
Teikimo trukmė / dažnumas pagal poreikį
Paslaugos sudėtis informavimas,konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai,socialinių darbuotojų padėjėjai,
psichologai,

kiti specialistai

15. Pagalbos pinigai yra piniginė išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma. Pagalbos pinigų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos ar senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos. Pagalbos pinigų mokėjimo atvejus, tvarką ir paslaugų teikimo trukmę nustato savivaldybė.

16. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų, jų poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo.

17. Socialinės globos paslaugos yra šios:

Eil. Nr. KodasSPIS-e Paslaugos pavadinimas Charakteristika Apibūdinimas
1 2 3 4 5
17.1. 211 Dienos socialinė globa Apibrėžimas visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu
Gavėjai vaikai su negalia,suaugę asmenys su negalia,
senyvo amžiaus asmenys

Teikimo vieta institucijoje (dienos socialinės globos centre asmenims su negalia, senų žmonių dienos socialinės globos centre, vaikų su negalia dienos socialinės globos centre),asmens namuose
Teikimo trukmė / dažnumas nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę institucijoje,nuo 3 iki 8 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose
Paslaugos sudėtis informavimas,konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

laisvalaikio organizavimas,

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

sveikatos priežiūros paslaugos,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai,socialinių darbuotojų padėjėjai,
psichologai, psichoterapeutai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai

17.2. 212 Trumpalaikė socialinė globa Apibrėžimas visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos, socialinės rizikos suaugusiems asmenims po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę
Gavėjai vaikai, laikinai likę be tėvų globos,socialinės rizikos vaikai,
suaugę asmenys su negalia,

vaikai su negalia,

socialinės rizikos suaugę asmenys,

senyvo amžiaus asmenys

Teikimo vieta
Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globosvaikų socialinės globos namuose,
socialinės globos namuose vaikams su negalia,

šeimynose,

grupiniuose gyvenimo namuose vaikams, likusiems be tėvų globos,

vaikus globojančiose šeimose

Socialinės rizikos vaikamskrizių centruose,
grupiniuose gyvenimo namuose vaikams, likusiems be tėvų globos,

grupiniuose gyvenimo namuose socialinės rizikos vaikams,

kitose socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose paslaugas vaikams krizių atvejais,

vaikus globojančiose šeimose

Vaikams su negaliasocialinės globos namuose vaikams su negalia,
socialinės globos įstaigose vaikams ir jaunimui su negalia,

asmens namuose,

vaikus globojančiose šeimose

Suaugusiesiems su negalia, senyvo amžiaus asmenimssocialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,
senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos ir slaugos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupiniuose gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims,

grupiniuose gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia,

asmens namuose

Socialinės rizikos suaugusiesiems asmenimsnakvynės namuose,
krizių centruose,

laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose

PabėgėliamsPabėgėlių priėmimo centre
Teikimo trukmė / dažnumas
Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globosiki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn.
Socialinės rizikos vaikamsiki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei
6 mėn.
Vaikams su negaliane mažiau kaip 12 val. per parą, iki 1 mėn.
Suaugusiesiems su negalia, senyvo amžiaus asmenimsne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 1 mėn.
Socialinės rizikos suaugusiems asmenimsiki 6 mėn. ar ilgiau,
psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose – iki 18 mėn.

Pabėgėliamsiki 6 mėn., išimtiniais atvejais pažeidžiamoms grupėms – nelydimiems nepilnamečiams, nėščioms moterims, asmenims, patyrusiems kankinimus, asmenims su psichikos sutrikimais, pensinio amžiaus asmenims, asmenims su negalia, šeimoms su nepilnamečiais vaikais, kuriuose tik vienas iš tėvų – iki 18 mėn.
Paslaugos sudėtis informavimas,konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

laisvalaikio organizavimas,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t.t.),

maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),

sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti),

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai,socialinių darbuotojų padėjėjai,
psichologai, psichoterapeutai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai,

vaikus globojančios šeimos

17.3. 214,215,
219

Ilgalaikė socialinė globa Apibrėžimas visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba
Gavėjai be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,vaikai su negalia,
suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

Teikimo vieta
219 Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globavaikų socialinės globos namuose,
šeimynose,

grupiniuose gyvenimo namuose,

vaikus globojančiose šeimose

215 Vaikams su negaliasocialinės globos namuose vaikams su negalia,
socialinės globos namuose vaikams ir jaunimui su negalia

214 Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,
senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos ir slaugos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupiniuose gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims,

grupiniuose gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia

Teikimo trukmė / dažnumas
Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globaiki vaikui pasibaigs nuolatinė globa
Vaikams su negaliaiki vaikui sukaks 21 m., jaunuoliui – 29 m.
Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims daugiau nei 1 mėn. per pusę metų,
neterminuotai

Paslaugos sudėtis informavimas,konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

laisvalaikio organizavimas,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

maitinimas,

sveikatos priežiūros paslaugos (slauga),

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Paslaugas teikiantys specialistai socialiniai darbuotojai,socialinių darbuotojų padėjėjai,
sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai,

vaikus globojančios šeimos

V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

18. Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikianti įmonė (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė), įstaiga (viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga, organizacija, asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija (centras), jos atstovybė ar filialas, šeimyna). Socialinių paslaugų įstaigai priskiriamas ir įstaigos padalinys – socialinių paslaugų įstaigos arba ne socialines paslaugas teikiančios įstaigos struktūrinis padalinys, neturintis atskiro juridinio statuso, bet teikiantis socialines paslaugas.

19. Skiriamos šios socialinių paslaugų įstaigų grupės:

19.1. stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (socialinės globos įstaigos);

19.2. nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos.

20. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos yra šios:

Eil. Nr. Socialinių paslaugų įstaigos tipas Apibūdinimas Įstaigos
1 2 3 4
20.1. Socialinės globos namai socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą vienu metu ne mažiau kaip 10 asmenų (20.1.1–20.1.7) ar namų aplinkoje apgyvendinant asmenis grupėmis ne daugiau kaip po 10 asmenų vienoje grupėje (20.1.8–20.1.11)
20.1. 1. vaikų socialinės globos namai
20.1.2. socialinės globos namai vaikams su negalia
20.1.3. senų žmonių socialinės globos namai
20.1.4. specializuoti socialinės globos ir slaugos namai
20.1.5. specialieji socialinės globos namai
20.1.6. socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia
20.1.7. socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia
20.1.8. grupiniai gyvenimo namai vaikams, likusiems be tėvų globos
20.1.9. grupiniai gyvenimo namai socialinės rizikos vaikams
20.1.10. grupiniai gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims
20.1.11. grupiniai gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia
20.2. Šeimynos trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikiantys juridiniai asmenys, kai šeimos ir namų aplinkoje globojami 6 ir daugiau be tėvų globos likę vaikai. Bendras vaikų skaičius šeimynoje kartu su savais vaikais – ne daugiau kaip 12 20.2.1. šeimynos

21. Nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos yra šios:

Eil. Nr. Socialinių paslaugų įstaigos tipas Apibūdinimas Įstaigos
1 2 3 4
21.1. Laikino gyvenimo namai socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę socialinę globą gyvenamosios vietos neturintiems ar laikinai negalintiems ja naudotis asmenims bei padedančios jiems išspręsti problemas, dėl kurių jie tapo šių įstaigų klientais
21.1.1. nakvynės namai
21.1.2. krizių centras
21.1.3. laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams
21.1.4. psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga
21.1.5. Pabėgėlių priėmimo centras
21.2. Dienos socialinės globos centrai dienos socialinę globą teikiančios socialinės globos įstaigos
21.2.1. senų žmonių dienos socialinės globos centras
21.2.2. dienos socialinės globos centras asmenims su negalia
21.2.3. vaikų su negalia dienos socialinės globos centras
21.3. Savarankiško gyvenimo namai socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kuriose asmenys gyvena namų aplinkoje ir jiems sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui
21.3.1. senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai
21.3.2. socialinės rizikos asmenų (šeimų) savarankiško gyvenimo namai
21.3.3. suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai
21.4. Socialinės priežiūros centrai socialinę priežiūrą dienos metu teikiančios socialinių paslaugų įstaigos
21.4.1. vaikų dienos centras
21.4.2. šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba
21.4.3. dienos centras socialinės rizikos suaugusiems asmenims
21.4.4. dienos centras suaugusiems asmenims su negalia
21.4.5. nakvynės namai (jeigu teikia laikino apnakvindinimo paslaugas)
21.4.6. krizių centras (jeigu teikia laikino apnakvindinimo paslaugas)
21.5. Bendruomeninės įstaigos sociokultūrines paslaugas ir kitas bendrąsias socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos
21.5.1. bendruomenės centras
21.5.2. dienos centras
21.6. Kitos socialinių paslaugų įstaigos kitos bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos
21.6.1. pagalbos namuose tarnyba
21.6.2. socialinių paslaugų centras
21.6.3. kitos įstaigos
_______________