Veiklos nuostatai

PATVIRTINTA

Šalčininkų rajono

savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. T-1381

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

Šalčininkų rajono Čiužiakampio senelių globos namai (toliau – Globos namai) – savivaldybės biudžetinė įstaiga: adresas Vilties g. 10, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių seniūnija, Šalčininkų rajonas. Įmonės kodas 175012170, tel. 8(380) 48445. Faks.(8 380) 48 445, el.p. globosnamai@konet.lt. Globos namų steigėjas – Šalčininkų rajono savivaldybė, kodas 111108099, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės Taryba. Čiužiakampio senelių globos namai įregistruoti 1998 m. rugpjūčio 4 d.

Čiužiakampio senelių globos namai turi 20 vietų padalinį – Savarankiško gyvenimo namus, adresu Vilties g. 12, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių seniūnija. Savarankiško gyvenimo namai perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namams Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-473.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi antspaudą su savo pavadinimu, simbolika, atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-1210 „ Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų pareigybių skaičiaus nustatymo“ nustatytas pareigybių skaičius – 27,45.

Patvirtintų etatų sąrašas (2015-12-31)

Etatų pavadinimas Steigėjo patvirtinti etatai Užimti etatai
Bendras įstaigos
personalas

1. Direktorius 1 1
Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1 1
Vyresnysis buhalteris 1 1
Ūkio dalies vedėjas 1 1
Darbininkas 1 0,5
Vairuotojas 0,5 0,5
Atsakingas už elektros ūkį 0,25 –
Sandėlininkas 1 1
Senelių globos namų personalas Socialinis darbuotojas 1,2 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 6 5
Gydytojas 0,5 0,5
Slaugytojas 1 1
Vyresnysis virėjas 1 1
Virėjas 1 1
Skalbėjas-siuvėjas 1 1
Kineziterapeutas 0,5 –
Valytojas 0,5 –
Sargas 2 2
Savarankiško gyv. namų personalas

Padalinio vadovas 1 –
Užimtumo specialistas 1 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 4 3
Iš viso: 27,45 22,5

Patvirtintų etatų skaičius – 27,45.

Užimtų etatatų skaičius – 22,5.

Laisvų etatų – 4,95.

Darbuotojų skaičius – 23.

Senelių globos namams siekiant gauti licencijas „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suagusiems asmenims su negalia“ ir „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims “, buvo įvestas 1 direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams etatas, 0,5 kineziterapeuto etato, 1 etatu padidintas socialinio darbuotojo padėjėjų etatų skaičius, 0,2 etato – socialinio darbuotojo, 0,5 etato – valytojo. Šiuo metu yra laisvi 4,95 etato.

2014 m. lapkričio mėn. Globos namai iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavo dvi veiklos licencijas: „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suagusiems asmenims su negalia“ ir „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims“. Kadangi Globos namai dar nepersikraustė į naujai įrengtą ir visus reikalavimus atitinkantį didesnį pastatą, yra netikslinga priimti naujus darbuotojus.

Visi globos namų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka yra pasitikrinę sveikatą, taip pat įgiję higienos ir pirmosios pagalbos teikimo žinių. 2014 metais Globos namuose pagal įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartį su Darbo birža dirbo 8 darbuotojai.

Nekilnojamasis turtas

Globos namai patikėjimo teise valdo savivaldybės nekilnojamąjį turtą adresu: Vilties g. 10, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių seniūnija bei Vilties g. 12, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių seniūnija. Savarankiški gyvenimo namai naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus, savivaldybės Tarybos sprendimu nustatyta tvarka.

Faktinis (bendras) plotas Faktinis bendras plotas
1 asmeniui

Faktinis miegamasis plotas
1 asmeniui

Bendras plotas 592,64 kv. m, gyvenamasis plotas 145 6 kv. m. Senelių globos namai
Bendras plotas 487.50 kv.m, gyvenamasis plotas 197.52 kv.m. Savarankiški gyvenimo namai

22,79 kv.m

24,37 kv.m

5,6 kv. m

9,88 kv.m

II. MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI, PASLAUGOS

Senelių globos namai

Įstaigos misija – apgyvendinti žmones, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai ar artimieji dėl subjektyvių priežasčių negali prižiūrėti jų namuose.

Įstaigos vizija – patenkinti pagyvenusių ir suaugusių žmonių su negalia gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, sukurti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai jaustis ir ugdyti savarankiškumą, saugoti bei ginti jų teises užtikrinant socialines paslaugas.

Senelių globos namuose teikiamų paslaugų rūšys:

Socialinio darbo:

Bendravimo;
Soc. reabilitacijos;
Konsultavimo;
Tarpininkavimo, atstovavimo;
Integracijos.
Medicininės:

Profilaktikos;
Palaikomosios;
Gydomosios (nustato gydantis gydytojas).
Darbo terapijos:

Aplinkos tvarkymas;
Patalpų tvarkymas;
Įvairių buities darbų atlikimas;
Darbai pagal pomėgius.
Kultūrinės

Dalyvavimas kultūriniuose renginiuose;
Valstybinių švenčių šventimas;
Dalyvavimas laisvalaikio užsiėmimuose.
Religinės:

Šv. mišių apeigos.
Buitinės:

Drabužių skalbimas, lyginimas;
Patalpų valymas, tvarkymas;
Dezinfekcija;
Remonto darbai.
Padalinys savarankiško gyvenimo namai

Įstaigos misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas savarankiško gyvenimo namų gyventojams, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, teikti socialinį saugumą jiems artimoje namų aplinkoje bei ugdyti ir palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, sudarant galimybes individualiems gyventojų gebėjimams vystytis ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjai apgyvendinami atsižvelgiant į paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį, interesus ir kt.

Įstaigos vizija – atvira naujovėms, lanksti, nuolatos tobulėjanti ir kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, užtikrinanti jos gyventojų poreikius bei suteikianti galimybes kiekvieno iš jų saviraiškai.

Savarankiško gyvenimo namų pagrindinis veiklos pobūdis – socialinės priežiūros paslaugų teikimas.

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios paslaugos:

informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
apgyvendinimas;
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (buityje, namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą ir dokumentus, apsiperkant ir mokant mokesčius, bendraujant ir pan.);
transporto organizavimas;
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos;
asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kitos paslaugos.
Senelių globos namų gyventojų išvykimas ir atvykimas:

Gyventojų skaičius metų pradžioje 24
Atvyko per metus 5
iš jų atvyko
iš kitos globos įstaigos 2
savų ar giminių, globėjų namų 3
ligoninės –
kitur (nurodykite) ………………………………………………. –
Išvyko per metus 3
iš jų į kitą globos įstaigą 1
nuolat gyventi į namus, pas gimines ar globėjus –
mirė 2
Gyventojų skaičius metų pabaigoje 26

Savarankiško gyvenimo namų gyventojų išvykimas ir atvykimas:

Gyventojų skaičius metų pradžioje 14
Atvyko per metus 23
iš jų atvyko
iš kitos globos įstaigos 2
savų ar giminių, globėjų namų 21
ligoninės –
kitur (nurodykite) ………………………………………………. –
Išvyko per metus 17
iš jų į kitą globos įstaigą 1
nuolat gyventi į namus, pas gimines ar globėjus 16
mirė –
Gyventojų skaičius metų pabaigoje 20

Senelių globos namų gyventojų skaičius pagal am˛iaus grupes 2014 m. gruod˛io 31 d.

Rodiklio pavadinimas Amžius, metais Iš viso
iki 30 30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir vyresni
Gyventojų skaičius, iš viso – – 3 1 2 3 4 5 8 26
iš jų;
moterys

– – – – – 2 3 4 6 15
vyrai – – 3 1 2 1 1 1 2 11
Iš viso gyventojų skaičiaus: – 2 – – 1 2 – 2 7
su fizine (kūno) negalia –
su psichine (dėl psichikos ligos) negalia – – 1 – – 1 – – 1 3
su proto (dėl intelekto sutrikimų) negalia – – – – – – – – – –
su sunkia negalia – – – – – 1 – – – 1

Savarankiško gyvenimo namų gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 2014 m. gruodžio 31d.

Rodiklio pavadinimas Amžius, metais Iš viso
iki 30 30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir vyresni
Gyventojų skaičius, iš viso 11 1 2 2 2 1 1 – – 20
iš jų;
moterys

6 – 1 – – – – – – 7
vyrai 5 1 1 2 2 1 1 – – 13
Iš viso gyventojų skaičiaus:
su fizine (kūno) negalia – – 1 1 – – – – – 2
su psichine (dėl psichikos ligos) negalia – – – – – – – – – –
su proto (dėl intelekto sutrikimų) negalia 3 – – – – – – – – 3
su sunkia negalia – – – – – – – – – –

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI

2014 m. planas tūkst.Lt 2014 m. faktinės išlaidos tūkst.Lt
Savivaldybės lėšos 689,4 680,9
Iš jų:
Darbo užmokestis 408,0 408,0
Įmokos sodrai 125,3 117,9
Medikamentai 20,2 20,2
Ryšių paslaugos 2,8 2,8
Transporto išlaikymas 5,4 5,3
Apranga ir patalynė 4,8 4,7
Spaudiniai 0,7 0,6
Kitos prekės 44,2 44,0
Eilinis remontas 0,7 0,6
Kvalifikacijos kėlimas 1,4 1,3
Kitos paslaugos 11,6 11,6
Darbdavio parama 1,5 1,5
Komandiruotės 0,1 –
Komunalinės paslaugos 62,7 62,4
Iš jų:
šildymas 39,7 39,6
elektra 14,6 14,6
šaltas vanduo 8,4 8,2
Spec. lėšos 145,0 144,8
Mityba 104,3 104,3
Ryšių paslaugos 0,2 0,2
Transporto išlaikymas 0,8 0,8
Apranga ir patalynė – –
Kitos prekės 9,6 9,6
Eilinis remontas 0,2 0,1
Kitos paslaugos 0,9 0,9
Komunalinės paslaugos 29,0 28,9
Iš jų:
šildymas 22,5 22,5
elektra 6,5 6,4

IV. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS

2013 m.
Savivaldybės biudžeto lėšos 521,8 680,9
Specialiosios programos 148,5 144,8
Valstybinės tikslinės dotacijos – 10,1
Iš viso: 670,3 835,8

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

2014 m. buvo organizuojami darbuotojų pasitarimai, kuriuose aptarti veiklos vykdymo, organizaciniai, ūkiniai, finansiniai, eiliniai, ketvirčio bei metiniai darbo planai, problemos ir jų sprendimo būdai.

1. Įstaigoje paruošti darbuotojų veiklą reglamentuojantys dokumentai:

1.1. Įstaigos registravimo pažymėjimas.

1.2. Nuostatai.

1.3. Vidaus darbo tvarkos taisyklės.

1.4. Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės.

1.5. Leidimas – higienos pasas.

1.6. Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas.

1.7. Metinis veiklos planas.

1.8. Įstaigos etatų sąrašas patvirtintas steigėjo.

1.9. Globotinių asmens bylos.

1.10. Darbuotojų bylos.

1.11. Vidaus tvarkomieji dokumentai.

1.12. Įvairios tvarkos, taisyklės.

1.13. Gyventojų tarybos nuostatai.

1.14. Apskaitos politikos dokumentai.

1.15. Savivaldos institucijų dokumentai.

1.16. Pareigybių aprašymai.

1.17. Materialinės atsakomybės sutartys.

1.18. Darbų saugos dokumentai.

1.19. Iš valstybės biudžeto finansuojamų tikslinių dotacijų tvarka.

1.20. Globos namų tarnybinio automobilio naudojimo taisyklės.

1.21. Reprezentacinių išlaidų naudojimo ir nurašymo tvarka.

1.22. Gautos paramos priėmimo ir skirstymo taisyklės.

1.23. Bendrų sveikatos reikalavimų tvarkos:

1.23.1. Medicininių atliekų tvarkymo ir šalinimo tvarka.

1.23.2. Valymo inventoriaus žymėjimo tvarka.

1.23.3. Medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo tvarka.

1.23.4. Skalbinių tvarkymo reikalavimai.

1.24. Leidimas – higienos pasas (bendrosios praktikos slauga).

1.25. Padalinio savarankiško gyvenimo namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės.

1.26. Padalinio savarankiško gyvenimo namų apgyvendinimo tvarkos.

2.Socialinio darbo paslaugos.

Socialinį darbą 2014 m. dirbo 1 socialinis darbuotojas ir 1 užimtumo specialistas, kurie sudarė individualius socialinės globos planus (ISGP) kiekvienam gyventojui bei jų vykdymo priežiūrą, informacijos pateikimą apie globotinio socialinius ryšius, šeimą, savarankiškumo lygį, poreikius (socialinius, sveikatos priežiūros, slaugos, psichologinius, kultūrinius, dvasinius, religinius ir kt.). Per 2014 m. į Senelių globos namus atvyko 5 nauji gyventojai, kuriems buvo sudaryti adaptacinio laikotarpio, kasdieninės veiklos planai, vykdytas individualus ir komandinis socialinis darbas. Vienas gyventojas iš Savarankiško gyvenimo namų laikinai, trims mėnesiams, buvo perkeltas į Senelių globos namus.

Pagrindinės socialinio darbo paslaugos: globotinių socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas: aktyvinimas (skatinimas dalyvauti įstaigos socialinėje veikloje), ryšių su bendruomene atstatymas ir skatinimas juos plėtoti (panaudojant paties globotinio galimybes); paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes, pagalba, tarpininkavimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis sprendžiant asmenines globotinio problemas už įstaigos ribų; sąlygų sudarymas (globotinio pageidavimu) be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo ir kitais jam svarbiais klausimais; reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas įstaigoje ar už jos ribų; pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkybių, motyvacijos skatinimas ir palaikymas; ypač akcentuojamas psichinis bei fizinis sveikatos būklės stabilizavimas, padedant palaikyti ir ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir aplinka, skatinant tarpasmeninį bendravimą. Į socialinių darbuotojų pareigas įeina: globotinio teisių ir interesų gynimas, kasdieninės veiklos organizavimas pagal individualius poreikius ir savarankiškumo lygį, nevaikštančių globotinių išvežimo iš kambario į lauką (šiltuoju metų laiku) arba į kitas užimtumui pritaikytas patalpas. Socialiniai darbuotojai palaikė ryšį su gyventojų artimaisiais tiesioginiu kontaktu, telefonu. Socialiniai darbuotojai stebėjo ir vertino socialinių darbuotojų padėjėjų darbą.

Socialinio darbuotojo padėjėjų darbas yra tiesiogiai susijęs su gyventojų priežiūra, slauga. Keturios socialinio darbuotojo padėjėjos dirba pamaininį darbą, pagal nustatytą slenkantį pamainos grafiką (nustatyta suminė darbo laiko apskaita). Darbuotojos dirba pagal nustatytą socialinio darbuotojo padėjėjų darbo tvarką: rytinės procedūros (gyventojų kėlimas, prausimas, sauskelnių keitimas), bendravimas su gyventojais, maitinimas, nesavarankiškų gyventojų išvežimas į lauką, gyventojų asmeninių daiktų tvarkymas, higieninės procedūros (maudymas, kojų ir rankų nagų karpymas, skutimas, sauskelnių keitimas ir t.t.), naktinio budėjimo metu stebima gyventojų būsena, suteikiama reikiama pagalba.

3.Pagal higienos normos reikalavimus 2014 m. buvo teikiamos paslaugos:

3.1. Buitinės paslaugos

Paslaugos Reikalavimai
Aprūpinimas asmens higienos ir ūkinė-
mis priemonėmis

Pagal patvirtintus normatyvus
Patalynės keitimas Kas 7 dienas arba dažniau pagal poreikį
Maudymas Kas 7 dienų arba dažniau pagal poreikį
Drabužių keitimas Pagal patvirtintus eksplotacijos normatyvus
Drabužių skalbimas, lyginimas, taisymas Kiekvieną dieną
Patalpų tvarkymas Kiekvieną dieną
Avalynės keitimas Pagal patvirtintus eksplotacijos normatyvus

3.2. Maitinimo

Eil. Paslaugų pavadinimas Reikalavimai
Maitinimas 4 kartus per dieną
Ruošiamas valgiaraštis pagal gyventojų fiziologinius poreikius Kiekvieną dieną
Plečiamas patiekalų asortimentas Pagal poreikį

4. Detalaus maitinimo išdėstymas

Gyventojų skaičius Iš jų valgo valgykloje Iš jų valgo kambariuose
Vyresniojo ir senyvo amžiaus žmonių mityba (duomenys 2014 m. gruodžio 31 d.) 26 9 17

2014 m. Globos namų vieno gyventojo vienos dienos mitybai buvo skirta 11,80 Lt. Švenčių dienomis mitybos kaina didinama 3,0 litais. Iš tos sumos 30% buvo skirta pusryčiams, 40% – pietums, 10% – pavakariams ir 20% – vakarienei.

Maitinimas buvo organizuojamas prisilaikant Globos namų direktoriaus patvirtintų perspektyvinių, sezoninių valgiaraščių. Pagal galimybes buvo atsižvelgiama į globos namų gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus. Be kasdieninių valgiaraščių Globos namuose buvo sudaromi ir šventiniai valgiaraščiai (Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų progomis). Siekiant užtikrinti saugią ir higienišką maisto tvarkymo aplinką, darbe buvo remiamasi Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms. Užtikrinama apsauga nuo užteršimo ir kenkėjų. Pagal sudarytą grafiką kiekvieną mėnesį buvo vykdoma dezinfekcija. 2012 m. gegužės 18 d. sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 652 su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“.

5. Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos

Paslaugos Reikalavimai
Gyventojai aprūpinti medikamentais Pagal poreikį
Organizuota slauga ir slaugymas, įvertinus kiekvieno gyventojo sveikatos būklę Kiekvieną dieną
Gydytojo paskirtų vaistų padavimas laiku Kiekvieną dieną
Gydytojo paskirtų vaistų suleidimas į raumenis, veną Pagal poreikį
5 Kraujo spaudimo matavimas, žaizdų higiena Kiekvieną dieną
Progulų profilaktika ir žaizdų gydymas Kiekvieną dieną
Gyventojų nuvežimas į PSPĮ konsultacijoms, pas gydytojus specialistus – hospitalizavimas pagal gydytojų nukreipimus. Pagal poreikį

2014 m. Globos namų medikamentų išlaidoms metams buvo skirta 16,2 tūkst.litų. Lėšos skirstomos pagal Senelių globos namuose patvirtintą „Medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo tvarką”.

Įstaigoje yra 1(vienas) bendrosios praktikos slaugytojo etatas. Slaugytoja pildo gyventojų sveikatos priežiūros korteles, ilgalaikius sveikatos priežiūros planus. Medikamentus išduodavo pagal gydytojo paskyrimus kiekvienam gyventojui, organizavo sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas, lydėjo į gydymo įstaigas.

Yra gyventojų, kuriems nuolat reikalingos slaugos priemonės (sauskelnės, vienkartiniai

įklotai). Globos namuose yra 0,5 gydytojo pareigybės etato, kas sudarė reikiamas sąlygas ligos ar sveikatos pablogėjimo atveju suteikti pagalbą vietoje. Asmens higienai palaikyti įsigyti specialūs neperšlampamų apsauginių čiužinių apdangalai, daugkartinių absorbuojančių seilinukų ir kitų priemonių, tačiau darbuotojai nuolat susiduria su gyventojų pasipriešinimu, agresyviu elgesiu ir švaros palaikymo ignoravimu.

Aštuoni socialinio darbuotojo padėjėjai Senelių globos namuose ir padalinio Savarankiško gyvenimo namuose yra praėję privalomo pirmosios pagalbos mokymo kursus, vienuolika darbuotojų – privalomojo higienos įgūdžių mokymo kursus, slaugytoja – medicininių atliekų tvarkymo mokymus. Ligoniai buvo vežami į stacionarią gydymo įstaigą, nuvežami ir palydimi į pirminės sveikatos priežiūros centrą. Globos namų gyventojai aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis. Iš jų: 5 – tualetinėmis kėdėmis, 7 – vežimėliais, 5 – vaikštynėmis, 2 – vaikščiojimo lazdomis, 5 – alkūninias ramentais, 3 – pažastiniais ramentais.

2012 m. lapkričio 20 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centras išdavė Leidimą – higienos pasą Nr. 21(22-3-3) 12.35-930 (bendrosios praktikos slaugos paslaugos). 2012 m. rugpjūčio 8 d. pasirašyta medicinos atliekų šalinimo sutartis Nr. 1308 su UAB „AV Investicija“.

Per 2014 metus mirė 2 globotiniai. Laidojimo apeigos buvo organizuojamos pagal išsakytus pageidavimus,informuoti artimieji. Senelių globos namai prižiūri 24 vienišų buvusių globotinių kapus. Lapkričio 1 d. tvarkomi kapai, perkamos gėlės, žvakės.

6. Senelių globos namuose teikiamos paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą.

Senelių globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų, jų poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo. Paslaugos sudėtis:

informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė-psichoterapinė pagalba,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
laisvalaikio organizavimas,
asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t.t.),
maitinimas,
sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti) ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

7. Paslaugų komplekto sudėtinės dalys:

Maitinimas
Būstas
Buitinės paslaugos (skalbimas, lyginimas, patalpų tvarkymas ir t.t.)
Asmens higienos paslaugos
Kitos gyvybiškai būtinos paslaugos pagal socialinio darbuotojo ar kitų specialistų įvertinimą.

Eil. Bazinių paslaugų pavadinimas Reikalavimai bei pastabos
Maisto pristatymas į kambarį 4 kartus per dieną
Maitinimas 4 kartus per dieną
Dietinis mitybos organizavimas Pagal gydytojo paskyrimą
Būstas 1. 1-am asmeniui ne mažesnis kaip 5 k.m. miegamasis plotas 2. bendras plotas ne mažesnis kaip 9 k. m.
Inventorius Kiekvienam gyventojui – lova, spintelė, kėdė.
Spinta ir stalas – vienas keliems asmenims

6.1.
6.2.

6.3.

Buitinės paslaugos:
skalbimas- lyginimas

patalynės keitimas

patalpų tvarkymas

Pagal poreikį

Kas 7 dienas arba dažniau , pagal poreikį

Kasdieną

7.1
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6..

Asmens higienos paslaugos:
maudymas

plaukų kirpimas

nagų kirpimas

barzdos skutimas

prausimas

kitos paslaugos reikalingos gyvento-

jams,įvertinus pagal Asmens sava-

rankiškumo įvertinimo metodiką

Kas 7 dienų arba dažniau, pagal poreikį

1 kartą per mėnesį

1 kartą per mėnesį

Kas antrą dieną

2 kartus per dieną ar dažniau pagal poreikį

8.1
8.2

8.3.

Sveikatos priežiūros paslaugos:
lydėjimas į gydymo įstaigą aprūpinimas būtiniausiais medikamentais

pragulų profilaktika

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Kasdien

9.1.
9.2.

Socialinio darbo paslaugos:
dalyvavimas globos namuose vyks-

tančiuose renginiuose

dvasinių poreikių tenkinimas

Pagal poreikius ir galimybes

Pagal poreikius ir galimybes

10. Laidotuvių organizavimas Pagal poreikį

Dėl senyvo amžiaus žmonės tampa mažiau savarankiški, dažniau reikalinga jiems keisti patalynę, rūbus, todėl nuolat buvo teikiamos buitinės paslaugos (skalbiama, džiovinama, lyginama). Gyventojų maudymas ir lovos skalbinių keitimas vyko pagal individualų socialinio darbuotojo padėjėjų grafiką bei esant būtinybei.

Gaisrinė sauga. Globos namuose organizuojant gaisrinę saugą laikytasi pagrindinių gaisrinės saugos taisyklių, teisės aktų ir aktualių jų redakcijų reikalavimų reglamentuojančių gaisrinę saugą. Globos namuose, padalinyje Savarankiško gyvenimo namuose iškabinti evakuacijos planai , gesintuvai, veiksmų planai kilus gaisrui.

Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai Globos namuose vykdomi vadovaujantis visais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, bei aktualiomis jų redakcijomis.

Visi supaprastinti pirkimai 2014 m. senelių globos namuose buvo vykdomi atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus ir papildymus, parengtomis ir patvirtintomis naujomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, taip pat patvirtinta viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarka. Globos namuose sudarytos sutartys maisto produktų, kitų prekių pirkimui trejų metų laikotarpiui. 2014 m. vykdant viešuosius pirkimus buvo įsigytos reikalingos priežiūros ir slaugos priemonės (sauskelnės, įvairūs nuo pragulų ir odos kremai).

Atlikti patikrinimai:

2014 m. sausio 29 d. patikrinimą atliko Šalčininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Išvados – subjektas priklauso padidintos rizikos grupei, po patikrinimo jis nesikeitė. Atitinka reikalavimus.
2014 m. rugsėjo 12 d. patikrinimą atliko Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų skyrius. Patikrinimo išvada – senelių globos namų bendruomenės slaugytojos kabinete vykdoma veikla nepažeidžia Lietuvos higienos normų HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, NH 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ reikalavimų.
2014 m. rugsėjo 15 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjai ir vyriausioji specialistė atliko patikrinimą dėl žmogaus teisių padėties senelių globos namuose. Patikrinimo išvados: asmenų saugumas jų gyvenamuosiuose kambariuose yra galimai užtikrinamas tik iš dalies, nes ne visuose kambariuose yra pagalbos iškvietimo mygtukai; gyventojų ISGP nėra peržiūrimi ir tikrinami; ne visuose kambariuose vienam asmeniui yra užtikrinamas minimalus gyvenamuosios patalpos plotas (5 kv.m.); sveikatos priežiūros paslaugos įstaigoje galimai teikiamos nesilaikant tokių paslaugų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
2014 m. spalio 28 d. planinį patikrinimą atliko Vilniaus teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojai. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
2014 m. gruodžio 12 d. patikrinimą atliko Šalčininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
8. Renginiai ir laisvalaikis

2014 m. sausio mėn. su dovanomis ir sveikinimais Senelių globos namus aplankė Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokiniai. Paminint pagyvenusių žmonių dieną koncertavo Šalčininkų specialiosios mokyklos mokiniai.
Vasario mėn. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai ir Senelių globos namų gyventojai surengė Užgavėnių šventę. Pasiruošimo šventei metu Savarankiško gyvenimo namų gyventojai darė Morę, ruošė įvairius skanėstus, kepė blynus. Šventės metu visi gyventojai linksmai dainavo ir šoko aplink Morę, vaišinosi blynais, lauke kepė dešreles, žaidė žaidimus.
Kovo 8 d. vyrai, gyvenantys Savarankiško gyvenimo namuose, surengė arbatos popietę, kurios metu sveikino visas čia gyvenančias moteris rankų darbo gėlėmis.
Balandžio mėn. gyventojai ruošėsi Velykoms, margino kiaušinius. Po šv. Velykų buvo surengtas margučių ridenimo konkursas ir gražiausio velykinio margučio konkursas.
Gegužės mėn. gyventojai sodino Savarankiško gyvenimo namų teritorijoje kaimo gyventojų padovanotus sodinukus, tvarkė ir sodino gėlynus.
Gegužės mėn. Senelių globos namus su dovanomis aplankė svečiai iš Lenkijos Tčevo savivaldybės.
Vasaros mėnesiais Senelių globos namų gyventojams ir Savarankiško gyvenimo namų gyventojams buvo organizuojamos iškylos gamtoje, išvykos į mišką uogauti, grybauti bei rinkti gamtinę medžiagą užimtumui.
Rugsėjo – spalio mėn. surengta gyventojų darbelių iš gamtinių medžiagų paroda.
Lapkričio mėn. užimtumo užsiėmimuose gyventojai ruošė rankų darbo kalėdines dekoracijas.
Lapkričio 28 d. Savarankiško gyvenimo namų gyventojos, lydimos užimtumo specialistės, dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame šventiniame renginyje bendruomenėms „Lietuvos regionų pažintuvės“ Alytaus mieste.
Gruodžio mėn. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga pasveikinti gyventojų bei personalo atvyko Šalčininkų r. Savivaldybės meras bei savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, skyriaus socialinė darbuotoja.
Organizuojant užimtumą pagyvenusiems žmonėms bei asmenims su negalia, svarbiausiu užimtumo aspektu išlieka bendravimas ir individualus socialinis darbas. Kadangi mūsų įstaigoje vyresnio amžiaus gyventojai, bei asmenys su negalia, todėl šį poreikį jie tenkina individualių susitikimų metu su darbuotojais bei atvykusiais jų aplankyti, taip pat bendruose renginiuose. Jaunesnio amžiaus globos namų gyventojų bendravimo galimybių laukas yra platesnis. Laisvalaikiu pagal sudarytą užsiėmimų planą globos namuose ir Savarankiško gyvenimo namuose užimtumo specialistė praveda užsiėmimus su gyventojais (lipdymas, piešimas, suvenyrų darymas, pokalbiai prie arbatos). Dėl sunkios sveikatos būklės didžioji dalis globotinių negali dalyvauti bendroje kultūrinėje veikloje, pravedamuose užsiėmimuose, todėl su šiais globotiniais yra dirbama individualiai.

V.KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

2014 metais Globos namų vyr. buhalterė dalyvavo mokymuose, kuriuos organizavo UAB “FACTUS SUM” temomis:

” Duomenų pateikimas į viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą ”.
” Euro įvedimas: VSAFAS ir kitų teisės aktų pasikeitimai ”.
Struktūrinio padalinio Savarankiško gyvenimo namai vadovė dalyvavo:

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos kartu su partneriais surengtoje konferencijoje “Socialinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimas socialinio dialogo dėka”.
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro “Dainava” 16-kos akademinių valandų seminare “Socialinės paramos teikimo gyventojams pokyčiai savivaldybėse ir naujų teisės aktų taikymas. Bendradarbiavimas ir perspektyvos”.
Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro ir partnerių organizuotuose teoriniuose socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose “Socialinės rizikos grupių kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis”.
2014 m. rugsėjo mėnesį penkios socialinio darbuotojo padėjėjos pradėjo mokytis Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijai įgyti.

VI. BENDRADARBIAVIMAS

Glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų rajono Gerviškių seniūnija bei kitomis rajono seniūnijomis, iš kurių atvyksta gyventojai, su Šalčininkų rajono socialinių paslaugų centru, Šalčininkų spec. mokykla, Jano Sniadeckio gimnazija. 2010 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių seniūnijos bendruomenės Socialinių paslaugų centru, 2012 m. – su Lenkijos Respublikos Tčevo miesto senelių globos namais. Taip pat bendradarbiaujama su Carito savanoriais.