Veikluos nuostatai

PATVIRTINTA:

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos

2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-196

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLOS NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namai (toliau – Globos namai) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti specialiąsias (socialinės priežiūros ir ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos), bendrąsias socialines ir kitas paslaugas.
Globos namų veiklos nuostatai reglamentuoja Čiužiakampio senelių globos namų veiklos pobūdį, tikslus ir uždavinius, Globos namų teises, darbo organizavimą, darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, darbo apmokėjimo tvarką, finansavimą, asmens apgyvendinimą bei Globos namų likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą.
Globos namų steigėjas: Šalčininkų rajono savivaldybė, kodas 111108099, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės Taryba.
Globos namų buveinė: Vilties g. 10, Čiužiakampio kaimas, Gerviškių seniūnija, Šalčininkų rajonas.
Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, socialinių paslaugų ir kitais įstatymais, Socialinės globos normų aprašu, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi antspaudą su savo pavadinimu, simbolika, atsiskaitomąsias sąskaitas banke.
7. Globos namai vykdo veiklą, kurios kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

7.1. Q 87.30. Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla;

7.2.I 56.29. Socialinės globos ir rūpybos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla;

7.3.Q 86.90.10. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikiamas ligoniams ne ligoninėse;

7.4. Q 87.90. Kita stacionarinė globos veikla.

8. Globos namai turi struktūrinį padalinį.

8.1. Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų Savarankiško gyvenimo namai yra 20 vietų Čiužiakampio senelių globos namų struktūrinis padalinys (toliau – Padalinys), tiesiogiai pavaldus Globos namų direktoriui.

8.2. Į Padalinį priimami gyventi iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros poreikis ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kituose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.

8.2. Padalinyje asmenys (šeimos) pagal savo galimybes rūpinasi savo buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, įgyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjui).

2. GLOBOS NAMŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Globos namų tikslas – sukurti socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams (seniems, vienišiems, pagyvenusiems ir suaugusiems asmenims, turintiems lengvą proto ir psichikos negalią) socialiai, psichologiškai, ekonomiškai priimtinas gyvenimo sąlygas, patenkinti jų gyvybinius poreikius, palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai jaustis ir ugdyti savarankiškumą, saugoti bei ginti jų teises, užtikrinti visumą paslaugų, numatytų Socialinių paslaugų kataloge, t.y.: kvalifikuotas stacionarias socialinės globos, slaugos, sveikatos priežiūros, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės veiklos organizavimo, individualaus darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei socialinių ir sveikatos priežiūros darbuotojų priežiūrai ir pagalbai.

10. Globos namų uždaviniai yra šie:

10.1. Teikti specialiąsias socialines paslaugas Čiužiakampio senelių globos namų gyventojams:

10.1.1. socialinė priežiūra – apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

10.1.2. socialinė globa – ilgalaikė ir trumpalaikė.

10.2. Teikti bendrąsias socialines paslaugas:

10.2.1. informavimas ir konsultavimas;

10.2.2. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

10.2.3. maitinimo, transporto, laisvalaikio, religines ir kitas bendrąsias paslaugas.

III. GLOBOS NAMŲ TEISĖS

11. Globos namai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, turi teisę:

11.1 gauti būtiną informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų Globos namų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

11.2. apgyvendinti pagyvenusius ir žmones su negalia, pagal galiojančius normatyvus organizuoti jiems materialinį aprūpinimą bei buitinį aptarnavimą, užtikrinti ne mažesnį negu bazinių – įgaliojančių tenkinti būtiniausius (gyvybinius) žmogaus poreikius – paslaugų kompleksinį teikimą, suteikiant pagal nustatytąsias normas gyvenamąjį plotą ir reikiamą inventorių;

11.3. esant reikalui organizuoti Globos namų gyventojų slaugą, rūpintis jų mitybą, o prireikus ir specialiu maitinimu, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos priežiūros darbuotojų rekomendacijas;

11.4. rūpintis, kad būtų organizuojamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, organizuoti jiems medikų konsultacijas, prireikus, juos hospitalizuoti;

11.5. pritaikyti gyventojams aplinką atsižvelgiant į jų poreikius bei nustatyta tvarka aprūpinti juos reikalinga kompensacine technika;

11.6. įtraukti gyventojus į Globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose Globos namų veiklos srityse bei Globos namų savivaldos struktūrose (tarybose);

11.7.atstovauti Globos namų gyventojų teises ir interesus valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose;

11.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla bei priemonėms įgyvendinti;

11.9. gauti labdarą bei paramą;

11.10 rengti ir įgyvendinti socialinius projektus, skirtus gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti;

11.11. vykdyti asignavimų valdytojo funkcijas, tinkamai tvarkyti finansinę apskaitą;

11.12. racionaliai ir ekonomiškai naudoti materialines vertybes;

11.13. prižiūrėti pastatus, įrenginius ir komunikacijas, tvarkyti teritoriją;

11. 14. laikytis sanitarinio, higieninio ir priešepideminio režimo;

11.15. vykdyti kitas su Globos namų veikla bei tikslais susijusias funkcijas.

IV. GLOBOS NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Globos namų steigėjas:

12.1. tvirtina Globos namų nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;

12.2. tvirtina Globos namų struktūrą, atsižvelgdama į gyventojų skaičių, teikiamų paslaugų sudėtingumą bei jų teikimo trukmę, turimus finansinius išteklius;

12.3. nustato ir tvirtina didžiausią leistiną etatų skaičių ir metinį leistiną darbo užmokesčio fondą;

12.4. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Globos namų direktorių;

12.5. tvirtina arba paveda tvirtinti jo įgaliotai institucijai Globos namų direktoriaus pareigybės aprašymą;

12.6. steigia globos namų padalinius, filialus;

12.7. tvirtina Globos namų Padalinio teikiamų paslaugų sąrašą ir kainas;

12.8. įstatymų nustatyta tvarka reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Globos namus.

13. Globos namams vadovauja Globos namų direktorius (toliau – Direktorius), kuris:

13.1. telkia kolektyvą Globos namų tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, kūrybinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui;

13.2. užtikrina Globos namuose gyvenančių gyventojų teisių bei teisėtų interesų apsaugą, efektyvų Globos namų materialinių, finansinių bei žmogiškųjų išteklių panaudojimą, atsako už visą Globos namų veiklą;

13.3. atstovauja Globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, rūpinasi jų profesiniu tobulėjimu, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

13.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

13.5. tvirtina Globos namų vidaus tvarkos taisykles, programas ir ataskaitas;

13.6. tvirtina gyventojų individualius socialinių paslaugų (socialinės globos) teikimo planus;

13.7. tvirtina Globos namų tarybos narių skaičių ir nuostatus;

13.8. atsako už tikslingą Globos namams skirtų lėšų bei kitų materialinių resursų panaudojimą;

13.9. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauna paramą;

13.10. teikia visuomenei informaciją apie Globos namų veiklą ir teikiamas paslaugas;

13.11. rūpinasi Globos namų tarptautiniais ryšiais;

13.12. kasmet savivaldybės administracijai pateikia ataskaitą apie Globos namų veiklą, vykdomas programas bei įstaigos veiklos efektyvumą;

13.13. pagal savo kompetenciją priima sprendimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

13.14. teikia savivaldybės administracijai Globos namų lėšų poreikio sąmatą;

13.15. vykdo kitas įstatymų, teisės aktų bei pareigybės aprašymu jam pavestas funkcijas.

14. Savarankiško gyvenimo namų padaliniui vadovauja padalinio vadovas, kurį skiria Globos namų direktorius. Padalinio vadovas:

14.1 organizuoja socialinių paslaugų teikimą Padalinyje,

14.2. atsako už Padaliniui priklausantį turtą;

14.3. puoselėja tolerantiškus darbuotojų, darbuotojų ir gyventojų bei lankytojų santykius;

14.4. užtikrina gyventojų priėmimą ir išleidimą;

14.5. rūpinasi paslaugų kokybe;

14.6. įstatymų numatyta tvarka gina gyventojų asmenines ir turtines teises, jų interesus;

14.7. tvarko gyventojų registraciją; apskaičiuoja gyventojų mokestį už suteiktas atlygintinas paslaugas;

14.8. atsako už padalinio darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų laikymąsi;

14.9. atsako už priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą.

15. Gyventojų pageidavimu globos namuose gali būti išrinkta gyventojų taryba, kuri yra patariamasis globos namų administracijos organas. Ji renkama iš 7 narių trejiems metams. Gyventojų taryba savo veikloje vadovaujasi gyventojų susirinkime priimtais tarybos veiklos nuostatais. Tarybos veiklos nuostatus tvirtina globos namų direktorius. Gyventojų tarybos nariais negali būti asmenys, nesilaikantys Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių (turintys drausminių nuobaudų – įspėjimų).

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS IR ATLEIDIMAS IŠ JŲ, DARBO

UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS

16. Globos namų darbuotojus priima ir atleidžia Globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

17. Globos namų direktoriaus pareiginės algos koeficientą nustato Šalčininkų rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais.

18. Globos namų direktoriaus, socialinių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos, socialinio darbo stažo.

19. Globos namų darbuotojų darbo užmokestį, priedus, neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų, nustato Direktorius įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų sprendimų nustatyta tvarka.

20. Socialinį darbą gali dirbti asmenys, turintys atitinkamą socialinio darbuotojo aukštąjį (universitetinį ar neuniversitetinį) išsilavinimą.

VII. PRIĖMIMAS IR IŠLEIDIMAS IŠ GLOBOS NAMŲ

21. Asmenys gali būti priimami į Globos namus nuolatiniam arba laikinam gyvenimui:

21.1. įvertinus asmens socialinės globos poreikį, į Globos namus nukreipiami pagyvenę asmenys, kuriems dėl nustatyto nesavarankiškumo lygio nebegalima socialinių paslaugų teikti namuose ar nestacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;

21.2. socialinės priežiūros paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, kurie iš dalies netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.

22. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, giminaičiai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį Globos namuose, raštu kreipiasi į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir pateikia šiuos dokumentus:

22.1. prašymą (forma SP-8);

22.2. pensininko pažymėjimą;

22.3. neįgaliojo pažymėjimą;

22.4. pasą arba asmens tapatybės kortelę;

22.5. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

22.6. medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

22.7. seniūnijos buities tyrimo aktą.

Gyventojai priimami ir išleidžiami iš Globos namų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Asmenų nukreipimo į socialinės globos įstaigas komisijos teikimu. Įsakymo projektą rengia ir pateikia savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius.
Globos namų direktorius su kiekvienu Globos namų ir Padalinio gyventoju pasirašo sutartį, kurioje numatomos socialinės globos ar socialinės priežiūros teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.
Asmeniui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos planas (ISGP).
Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontrindikacijomis:
26.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams; ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;

26.2. aktyviąja tuberkulioze;

26.3. odos infekcinėmis ligomis;

26.4. lytiškai plintančiais susirgimais;

26.5. sergantys AIDS, lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

27. Naujai atvykusiam gyventojui Globos namų administracija suteikia išsamią informaciją apie globos įstaigos veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis.

Gyventojas iš Globos namų gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per metus) ar visam laikui, jei jis yra veiksnus ir pats to nori.
Globos namų gyventojui, išvykstančiam iš Globos namų nuolatinai gyventi savarankiškai, išduodami dokumentai, sezonui pritaikyti drabužiai, avalynė, asmeniniai daiktai ir vertybės, saugomos Globos namuose.
30. Veiksnus gyventojas, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti visam laikui pašalinamas iš Globos namų. Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš Globos namų – per 12 mėnesių raštu įforminti ne mažiau kaip 3 šiurkštūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai.

VIII. APMOKĖJIMO UŽ GYVENIMĄ GLOBOS NAMUOSE TVARKA

Globos namų ir Padalinio gyventojai už suteiktas paslaugas moka vadovaudamiesi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka. Gyventojai už Globos namuose teikiamas papildomas paslaugas, pasirašius mokamų paslaugų teikimo sutartį, kiekvieną mėnesį moka papildomus mokesčius pagal savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintus įkainius.
Mokėjimo dydis už ilgalaikę socialinę globą neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už Šalčininkų rajono savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už nustatyto turto vertės normatyvą, mokėjimo dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
Naujai atvykęs asmuo sumoka dviejų bazinių pensijų dydžio avansą, kad būtų apmokamos jam teikiamos paslaugos nuo gyvenimo Globos namuose pradžios iki bus sutvarkytas finansavimas iš Socialinio draudimo valdybos Šalčininkų skyriaus.
Gyventojas, laikinai išvykęs iš Globos namų, už išvykimo laiką moka 30 proc. jam nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.
Gyventojų pinigai ir materialinės vertybės administruojami teisės aktų nustatyta tvarka ir tvarkomi pagal Globos namų direktoriaus patvirtintą gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir saugojimo tvarką.

IX. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

Globos namų turtą sudaro patikėjimo teise valdomas ir naudojamas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, taip pat turtas, gautas kaip labdara ar parama, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įsigytas turtas.
Globos namų lėšų šaltiniai:
37.1. globos namų gyventojų mokesčiai, apmokamų paslaugų lėšos;

37.2. Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto skirtos lėšos;

37.3. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (asmenims su sunkia negalia);

37.4. labdara ir kitos teisėtai gautos lėšos;

37.5. juridinių ir fizinių asmenų parama;

37.6. testamentu, dovanojimo aktu ir kitas perduotas turtas;

37.7. investicinių, socialinių paslaugų infrastruktūros ir kitų programų lėšos;

37.8. kitos teisėtai įgytos lėšos.

Lėšos naudojamos nustatyta tvarka pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą Globos namams išlaikyti, gyventojų maitinimui, aprangai ir kitiems poreikiams tenkinti.
Globos namų turtas be savivaldybės Tarybos leidimo negali būti parduotas, pakeistas, išnuomotas, iškeistas.
Globos namų ilgalaikis materialusis turtas nurašomas ar realizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarką gavus raštišką savivaldybės Tarybos leidimą.
Globos namų gyventojas savo turimą turtą gali padovanoti savivaldybei.
Globos namai buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

X. GLOBOS NAMŲ FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

Globos namų finansinės veiklos kontrolę vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei Centralizuota vidaus audito tarnyba, socialinę globą vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Globos namų darbuotojai įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, pareiginių nuostatų vykdymą.
Globos namų direktoriui ir kitiems dirbantiesiems, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

XI. BENDRADARBIAVIMAS

46. Globos namai bendradarbiauja su savivaldybės administracijos padaliniais, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, pirminės sveikatos priežiūros specialistais.

47. Globos namai turi teisę savarankiškai bendradarbiauti su analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių įstaigomis, paramos fondais ir organizacijomis, privačiais asmenimis.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Globos namus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka likviduoja, reorganizuoja ar pertvarko Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.