Veikla

PATVIRTINTA
Čiužiakampio senelių globos namų
Direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. D-17

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namai (toliau – Globos namai) yra Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su negalia (tarp jų ir suaugusiems asmenims, turintiems sunkią negalią), senyvo amžiaus, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims (tarp jų ir turintiems sunkią negalią).
2. Globos namai veikia vadovaudamiesi Steigėjo patvirtintais nuostatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais globos namų veiklą.
3. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste Taisyklės) parengtos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (aktualia redakcija), Socialinės globos normų aprašu ir jo priedais (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (aktualia redakcija).
4. Taisyklės nustato paslaugų gavėjų priėmimo ir išvykimo, apgyvendinimo globos namuose tvarką, socialinės globos, asmens sveikatos priežiūros, maitinimo paslaugų teikimą, gyvenimo ir elgesio globos namuose normas, apibrėžia socialinių paslaugų gavėjų teises ir pareigas, informacijos apie socialinių paslaugų gavėją teikimo, socialinių paslaugų gavėjų, gyvenančių globos namuose, lankymo tvarką, numato atsakomybę šių taisyklių pažeidinėjimo atvejais.
5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
6. Taisyklių privalo laikytis ir su jomis būti supažindinti visi socialinių paslaugų gavėjai ar jų teisėti atstovai bei darbuotojai.
7. Taisyklės skelbiamos viešai, Čiužiakampio senelių globos namų internetinėje svetainėje, informaciniuose stenduose.

II. GLOBOS NAMŲ DARBO LAIKAS

8. Globos namų administracijos, aptarnavimo ir ūkio personalo darbo laikas, dirbančių ne pagal grafiką:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12 val. – 12.45 val.,
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12 val. – 12.45 val.

III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ APGYVENDINIMAS ĮSTAIGOJE

9. Čiužiakampio senelių globos namuose, apgyvendinami tik tie asmenys, kurie į Globos namus atvyksta turėdami galiojantį Šalčininkų rajono savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose.
10. Apgyvendinamas asmuo arba jo atstovas turi pateikti asmens pasą ar kitą jį atitinkantį dokumentą, pensininko ar neįgalumo pažymėjimą, bei teisingus duomenis asmens bylos formavimui, pildant privalomus dokumentus.
11. Naujai atvykusiam gyventojui suteikiama išsami informacija apie Senelių globos namų veiklą, paslaugas, teises, atsakomybę ir pareigas.
12. Atvykusį į globos namus asmenį priima socialinis darbuotojas arba jį pavaduojantis darbuotojas, jei socialinis darbuotojas išvykęs
13. Senelių globos namų gyventojai apgyvendami kambariuose, atsižvelgiant į jų amžių, negalią fizinės ir psichinės sveikatos būklę. Esant būtinybei, Senelių namai gali perkelti gyventoją iš vieno kambario į kitą.
14. Senelių globos namų globotinių asmens dokumentai ( pasas, pensininko pažymėjimas ir kiti dokumentai ) saugomi įstaigoje.
15. Priimamo gyventi globos namuose gyventojo atsivežti vertingi daiktai (jei juos turi) yra surašomi į aprašą. Šio dokumento vienas egzempliorius saugomas gyventojo asmens byloje.
16. Socialinis darbuotojas palydi naujai atvykusį gyventoją į jo gyvenamąjį kambarį, supažindina su kambario kaimynais, parodo artimąją aplinką.
17. Senelių globos namų gyventojai turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į Senelių namų administraciją, Šalčininkų rajono Savivaldybę, kontrolės bei kitas institucijas ir įstaigas.
18. Globos namų direktorius su kiekvienu gyventoju pasirašo sutartį, kurioje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.
19. Į šią įstaigą negali būti priimami asmenys: kuriems reikalinga būtinoji psichiatrijos pagalba, agresyvaus elgiasio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, sergantys ūmiais infekciniais susirgimais, aktyviaja tuberkulioze, odos infekcinėmis ir lytiškai plintančiomis ligomis, sergantys AIDS, lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.
20. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje
21. Globos namų gyventojui grubiai pažeidus Globos namų elgiasio taisykles, Globos namų direktorius, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nutraukia apgyvendinimo Globos namuose sutartį.

IV. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ IŠVYKIMO IŠ GLOBOS NAMŲ SĄLYGOS

22. Globos namų gyventojas gali išvykti iš globos namų savo noru laikinai ( iki 90 kalendorinių dienų per metus) pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ir pažįstamus, išlaikant jam galimybę grįžti į globos namus tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo apgyvendintas, vadovaujantis globos namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka.
23. Išeidamas iš Globos namų dienos metu, gyventojas privalo informuoti budintį darbuotoją, kuris fiksuoja išvykimą „Gyventojų išvykimo – grįžimo registracijos žurnale“.
24. Globos namų administracija įsitikina, kad laikino išvykimo, savo noru, metu pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius, giminaičius arba pažįstamus asmuo bus prižiūrėtas ir juo bus tinkamai pasirūpinta.
25. Prieš išvykstant, raštu patvirtinama, kad visais laikino išvykimo atvejais gyventojas laikysis įsipareigojimų globos namams ir mokės už socialinę globą teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė neribojama.
27. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens laikino išvykimo atveju, globos namų administracija su asmeniu, pas kurį neveiksnus (ribotai veiksnus ) asmuo išvyksta (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją, rūpintoją) sudaro sutartį, kurioje pastarasis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį jo laikino išvykimo laikotarpiu.
28. Gyventojas, kuris yra veiksnus, savo noru iš globos namų gali išvykti visam laikui.
29. Globos namų administracija, išleisdama gyventoją savarankiškam gyvenimui, turi įsitikinti, kad asmeniui bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos, paslaugos bendruomenėje ir kad jis galės savarankiškai gyventi.
30. Išvykstant iš globos namų savarankiškam gyvenimui, gyventojui grąžinami dokumentai, asmeniniai daiktai ir materialinės vertybės, kurios buvo saugomos globos namuose, sezonui pritaikyti rūbai ir avalynė, pažyma apie buvimo laiką senelių globos namuose.
31. Gyventojas, kuris yra neveiksnus, (ribotai veiksnus) savo noru išvykti iš globos namų gali tik pas teismo paskirtą globėją.
32. Globos namų gyventojo arba jo globėjo prašymas perkelti gyventi į kitą globos įstaigą sprendžiamas tarpininkaujant steigėjui.
33. Savavališkai pasišalinus gyventojui iš senelių globos namų (įvykus nelaimingam atsitikimui) administracija nedelsdama praneša policijos komisariatui, artimiesiems bei steigėjui.
34. Gyventojas nuo išvykimo momento asmeniškai atsako už savo saugumą, savo veiksmus, veiksmų pasekmes ir padorų elgesį visuomenėje.

V. SUPAŽINDINIMAS SU SUTARTIES SĄLYGOMIS IR JOS PASIRAŠYMAS

35. Naujai atvykusį gyventoją su sutarties sąlygomis supažindina socialinis darbuotojas. Susipažinus su sutarties sąlygomis ir vidaus tvarkos taisyklėmis, naujai atvykęs gyventojas arba jo atstovas ir Globos namų direktorius jei jo nėra, laikinai einantis direktoriaus pareigas, pasirašo asmens apgyvendinimo globos namuose sutartį.
36. Asmens apgyvendinimo globos namuose sutartis yra pasirašoma atvykimo į globos namus dieną arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atvykimo ir apsigyvenimo globos namuose dienos.
37. Globos namuose gali gyventi ir gauti socialines paslaugas tik tie asmenys, kurie pasirašo su Globos namais sutartį.
38. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, prieš pasirašydami sutartį, yra informuojami, kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo teisėto atstovo arba socialinės globos namų iniciatyva.
39. Asmuo ar jo teisėtas atstovas informuojami, kad, prieš nutraukiant sutartį socialinės globos namų iniciatyva, iš anksto bus informuotas asmuo, jo atstovas ir savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą socialinės globos namuose.
40. Sutarties nutraukimas fiksuojamas asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

VI. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJO BRANGIŲ DAIKTŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMAS BEI SAUGOJIMAS

41. Brangūs daiktai bei pinigai saugomi Globos namų seifuose.
42. Prieš perduodant saugoti, sudaromos brangių daiktų sąrašas dviem egzemplioriais. Kiekvieną egzempliorių pasirašo: darbuotojas ir pats gyventojas arba jo atstovas. Gyventojui arba jo atstovui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas ir įdedamas į Globos namuose esantį seifą.
43. Gyventojui pareikalavus ar jam visam laikui išvykstant iš Globos namų, brangūs daiktai grąžinami savininkui. Pastarasis darbuotojų akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo. Gyventojo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į Gyventojo asmens bylą ir joje saugomas.
44. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife, Globos namai neatsako.
45. Gyventojų piniginės lėšos saugomos ir apskaitomos vadovaujantis galiojančiu Gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir saugojimo tvarkos aprašu.

VII. DIENOTVARKĖ

46. Gyventojai privalo laikytis žemiau pateiktos dienotvarkės:
7.00 – 8.00 val. – kėlimasis, lovų ir kambarių tvarkymas, asmens higienos procedūros;
8.00 – 9.30 val. – pusryčiai;
12.00 – 13.00 val. – pietūs;
13.30 – 14.30 val. – poilsio valanda;
14.30 – 15.30 val. – užimtumo veiklos pagal pomėgius;
16.00 – 16.30 val. – pavakariai;
16.00 – 17.30 val. – pasivaikščiojimai lauke ir kitos pasirenkamos veiklos;
18.00 – 18.30 val. – vakarienė;
18.30 – 20.00 val. – užimtumo veiklos pagal pomėgius;
20.00 – 22.00 val. – asmens higienos procedūros, pasirengimas miegui;
22.00 – 7.00 val. – nakties miegas.
47. Nuo 22.00 val. išjungiami radijo taškai, televizoriai, šviesos visose patalpose, išskyrus nuolatines lemputes, ir iki 7.00 val. ryto palaikoma visiška tyla.
48. Dienotvarkės valandomis, kurių užimtumas nenurodytas, atliekamos gyventojams skirtos medicininės procedūros, gydytojų konsultacijos, vykdomos kultūrinės, pramoginės, darbo terapijos bei kitos laisvalaikio užimtumo priemonės.
49. Priklausomai nuo metų sezono dienos režimas gali būti keičiamas. Pakeitimą skelbia direktorius savo įsakymu.

VIII. GYVENIMO IR ELGESIO NORMOS

50. Gyventojas gali viešai reikšti savo nuomonę, neribojamos galimybės, išskyrus jei tai kelią grėsmę gyventojo sveikatai ar saugumui, dalyvauti visuomeninėje, savipagalbos ar kitoje grupinėje veikloje globos namuose ar už jos ribų.
51. Gyventojas gali užsiimti papildomo maisto ruošimu savo poreikiams tenkinti, išsivirti arbatos, kavos globos namuose įrengtose virtuvėlese.
52. Kiekvienas darbuotojas, prieš įeidamas į gyventojo kambarį, privalo pasibelsti į duris.
53. Dėl saugumo ir sveikatos būklės, darbuotojai turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į gyventojo kambarį.
54. Naujai atvykusiam gyventojui paliekami tik švarūs ir kokybiški jo turimi rūbai. Netinkami dėvėjimui rūbai atiduodami giminėms, o pastariesiems neatsiėmus, komisijos nutarimu likviduojami.
55. Esant reikalui, gyventojui išduodami pagal sezoną reikalingi rūbai, avalynė ir patalynė, asmens higienos reikmenys.
56. Gyventojas laikosi asmens higienos, tvarkingai rengiasi.
57. Gyventojas palaiko švarą ir tvarką savo gyvenamajame kambaryje ir bendro naudojimo patalpose.
58. Gyventojas saugo ir tausoja Globos namų turtą. Padarytą tyčinę žalą atlygina įstatymu nustatyta tvarka.
59. Gerbia kitus gyventojus, nesisavina ir nenaudoja svetimų daiktų.
60. Gyventojas negali laikyti kambariuose (ne šaldytuvuose) greit gendančius maisto produktus ir pasibaigusio galiojimo termino vaistus. Socialiniai darbuotojai turi teisę pašalinti iš kambarių tokius produktus, vaistus bei daiktus, trukdančius kambario kaimynui.
61. Gyventojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų ar narkotikų, aptarnaujantis darbuotojas neteikia asmens higienos paslaugų.
62. Rūkyti galima tik tam skirtose vietose.
63. Gyventojas įstaigos telefonu naudotis gali tik išimtinais atvejais, pokalbio trukmė ne daugiau 2 min., budėtojas registruoja globotinių telefoninius pokalbius registracijos žurnale.
64. Gyventojas nuolat nesutariantis su kambario kaimynu, triukšmaujantis, žeminantis žmogaus orumą, pastoviai keliantis konfliktines situacijas, tarpasmeninių santykių sprendimu, administracijos ir gyventojų tarybos sprendimu perkeliamas į kitą kambarį.
65. Visi globos namų įsakymai, bei nurodymai gyventojams yra privalomi.

IX. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS

66. Gauti kokybiškas socialines paslaugas nurodytas sutarties sąlygose.
67. Pagal poreikį ir Globos namų galimybes teisės aktų nustatyta tvarka gauti kompensacinę (pagalbinę) techniką.
68. Įvairiais klausimais nevaržomai kreiptis į Globos namų administraciją, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių bei kitas institucijas ir įstaigas.
69. Nevaržomai išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, iškilusių teikiant socialines paslaugas.
70. Rašyti ir teikti nusiskundimus bei prašymus Globos namų administracijai bei būti supažindintam su išvadomis bei sprendimais.
71. Be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo ir kitais klausimais.
72. Savarankiškai tvarkyti savo turtinius, finansinius ir juridinius reikalus.
73. Nesavarankiškų gyventojų pinigams ir kitoms materialinėms vertybėms tvarkyti įstaigos vadovas turi sudaryti komisiją, kuri užtikrintų teisingą pinigų ir kitų vertybių saugojimą, naudojimą ir apskaitą (jei asmuo veiksnus, bet negali savarankiškai disponuoti pinigais, reikalingas jo sutikimas).
74. Tenkinti savo socialinius, kultūrinius, religinius interesus ir poreikius, nepažeisdamas kitų Globos namų gyventojų interesų ir šių Taisyklių.
75. Išpažinti savo tikėjimą ir atlikti religines apeigas, netrukdant kitiems Globos namų gyventojams, ir nepažeidžiant vidaus tvarkos taisyklių.
76. Dalyvauti Globos namų tarybos veikloje.
77. Atlikti savo pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.
78. Gyventojams sudaroma galimybė saugiai laikyti asmeninius daiktus ir vertybes globos namuose.
79. Kambaryje turėti pinigų ir materialinių vertybių už kurių saugumą, būdamas savarankiškas, atsako pats Globos namų gyventojas.
80. Kiekvieną savaitę nustatytomis dienomis gyventojas gali vykti apsipirkti.
81. Gyventojui užtikrinta galimybė išreikšti savo valią laidojimo ir kitų su jo galima mirtimi susijusių dalykų tvarkymo.
82. Gyventojų teises gina, jiems tarpininkauja ir atstovauja socialiniai darbuotojai.
83. Globos namuose gyvenantis asmuo turi „savą asmenį“ – pasirinktą socialinės globos namų darbuotoją. Asmuo „savam asmeniui“ patiki problemas, juo pasitiki, yra išklausomas.

X. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ PAREIGOS

84. Laikytis pasirašytos sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, įstaigos direktoriaus patvirtintų tvarkų ir šių Taisyklių.
85. Teikti Globos namų specialistams visą būtiną informaciją bei dokumentus apie savo sveikatos ir socialinę būklę, buvusius ir esamus susirgimus, alergines reakcijas, naudojamus vaistus bei kitus duomenis, būtinus socialinei globai ar kitoms socialinėms paslaugoms ir sveikatos priežiūrai vykdyti.
86. Gyventojai privalo laikytis nustatytos dienotvarkės.
87. Palaikyti švarą ir tvarką Globos namuose.
88. Gyventojams, kurie dėl negalios negali patys tvarkyti savo kambarių, šiuos darbus padeda atlikti socialinio darbuotojo padėjėjas.
89. Laikyti savo asmeninius daiktus, rūbus, avalynę, asmens higienos priemones, vaistus jiems skirtose vietose. Nesezoninius rūbus gali atiduoti į sandėlį.
90. Rūpintis asmens higiena.
91. Laikytis maudymosi, skalbinių keitimo ir kambarių tvarkymo grafiko.
92. Gyventojai maudomi ir jiems skalbiniai keičiami kas 7 dienos, o esant reikalui – individualiai.
93. Tausoti Globos namų turtą, saugoti jį nuo gadinimo, naudoti pagal paskirtį, puoselėti aplinką. Apie kiekvieną pamestą ar dingusį daiktą nedelsiant pranešti socialinei darbuotojai ar socialinio darbuotojo padėjėjai.
94. Dingus inventoriui ar jį sugadinus, nustatytas kaltininkas privalo atlyginti žalą.
95. Taupyti elektros energiją. Pastebėjus elektros įrengimų ar prietaisų, santechnikos gedimą, informuoti ūkvedį, arba socialinį darbuotoją bei užrašyti gedimų registracijos žurnale, kuris yra pas budintį darbuotoją.
96. Siekiant išlikti fiziškai aktyviais, užsiimti darbine veikla: apsitarnauti patiems, priprasti ir išmokti naudotis kompensacine technika, dalyvauti darbo terapijos veikloje.
97. Pajėgiantys ir norintys dirbti gyventojai, atlieka smulkius buitinius darbus (drabužių skalbimas ir tvarkymas, pagalbiniai darbai virtuvėje, aplinkos tvarkymo ir kiti darbai pagal pomėgius).
98. Laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų, nepažeidinėti kitų Globos namų gyventojų teisių, netrikdyti poilsio ir veiklos, ramybės laiku t. y. nuo 22.00 iki 7.00 val. laikytis tylos, netriukšmauti, išjungti šviesas, nesilankyti kituose kambariuose, neklausytis garsiai muzikos ar žiūrėti televizoriaus ir pan.
99. Neįžeidinėti Globos namų darbuotojų, gerbti jų teises, teisėtus interesus bei vykdyti teisėtus nurodymus, vadovautis abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.
100. Nekelti konfliktinių situacijų.
101. Mokėti už suteiktas paslaugas pagal pasirašytos sutarties nuostatas.
102. Pranešti Globos namų administracijai apie savo turto ar pajamų pokyčius per 1 mėnesį nuo jų pasikeitimo datos.

XI. DRAUDŽIAMA

103. Be administracijos leidimo naudotis elektriniais prietaisais.
104. Savarankiškai tvarkyti elektros, santechnikos ir kitą įrangą ar įrenginius.
105. Savavališkai, nesuderinus su darbuotojais, perkelti minkštą ar kietą inventorių bei kitus daiktus iš vienos patalpos į kitą.
106. Naudoti fizinį ir psichologinį smurtą kitų gyventojų bei darbuotojų atžvilgiu.
107. Keiktis, vartoti grubius, necenzūrinius žodžius, žeminančius gyventojus ir darbuotojus.
108. Vartoti alkoholį, psichotropines ar narkotines medžiagas.
109. Lošti iš pinigų ir daiktų.
110. Laikyti, maitinti gyvūnus kambariuose ar bendro naudojimo patalpose.
111. Rūkyti kambariuose, girtauti, teršti savo ir bendro naudojimo patalpas.
112. Apnakvindinti kambariuose pašalinius asmenis, nesuderinus su administracija.

XII. DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

113. Socialinių paslaugų gavėjams nesilaikant vidaus tvarkos taisyklių, administracija kartu su gyventojų taryba turi teisę taikyti drausminio poveikio priemones:
113.1. pastaba,
113.2. papeikimas,
113.3. griežtas papeikimas.
114. Reikalui esant, kviečiama policija ir pasitelkiamos kitos valstybinės institucijos.
115. Veiksnus socialinių paslaugų gavėjas padaręs materialinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
116. Veiksnus gyventojas iš Globos namų gali būti pašalintas už grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius šioms taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą.
117. Gyventojo pašalinimo iš Globos namų procedūra vykdoma vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) 4 priedo Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams, 14 punktu.
118. Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš Globos namų – ne mažiau kaip 3 raštu įforminti ir Globos namuose užregistruoti grubūs šių Taisyklių pažeidimai, teisėsaugos įstaigose registruoti gyventojo nusižengimai, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. Su užfiksuotais pažeidimais gyventojas supažindinamas pasirašytinai.
119. Svarstant pašalinimo iš Globos namų klausimą, privalo būti pakviestas dalyvauti pats asmuo ir kiti suinteresuoti asmenys.
120. Gyventojui atsisakius dalyvauti svarstyme, šis faktas įforminamas Globos namų darbuotojų tarnybiniu pranešimu, dalyvaujant ne mažiau kaip dviems liudytojams.

XIII. TEIKIAMOS PASLAUGOS

121. Globos namuose organizuojamos ir teikiamos ilgalaikės bei trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

XIV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

122. Atsižvelgdami į įvertintų asmens būtinų paslaugų (asmens sveikatos priežiūros organizavimo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir kita) poreikius, vertindami asmens individualias savybes bei ypatumus, susijusius su amžiumi, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe, Globos namai įsivertina savo galimybes suteikti asmeniui reikalingas paslaugas.
123. Socialinis darbuotojas organizuoja asmens poreikių vertinimą, vertinant dalyvauja visi reikalingi specialistai, pats asmuo ar esant poreikiui, asmens globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai ir visa tai užfiksuojama asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
124. Pasikeitus socialinių paslaugų gavėjo poreikiams, jo sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, asmens socialinės globos poreikis yra vertinamas iš naujo. Nustačius, kad teikiama socialinė globa nebeatitinka asmens poreikių, raštu informuojamas asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, kai asmuo apgyvendintas savivaldybės sprendimu, – ir savivaldybė, priėmusi sprendimą asmeniui skirti socialinę globą socialinės globos įstaigoje. Jeigu ir toliau socialinė globa yra tęsiama, yra raštiški asmens ar jo globėjo, rūpintojo ir, jei socialinė globa pradėta teikti pagal savivaldybės sprendimą, – savivaldybės sutikimai tęsti socialinę globą. Visa tai užfiksuojama asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
125. Socialinei globai teikti sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP), kuriame pateikiama detali informacija apie asmens socialinius ryšius, šeimą, informacija iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo apie asmens sveikatos būklę ir informacija apie socialinės globos namuose įvertintus asmens poreikius. ISGP numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuotos paslaugos (socialinės, sveikatos priežiūros, psichologinės ir kt.), kurios asmeniui teikiamos ar organizuojamos, rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, kas patikslinta) ir kita. ISGP yra kiekvieno asmens byloje.
126. ISGP rengia socialinis darbuotojas, esant poreikiui, dalyvauja slaugytojai, kiti reikalingi specialistai. Tai fiksuojama asmens ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
127. Atvykusiam į socialinės globos namus asmeniui dėl sudėtingos adaptacijos ne ilgiau kaip vienam pusmečiui gali būti sudaromas preliminarus ISGP, kuris ne vėliau kaip po pusmečio peržiūrimas. ISGP (įskaitant ir preliminarų) senyvo amžiaus asmeniui sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėnesį, asmeniui su negalia (taip pat ir turinčiam sunkią negalią) – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo asmens atvykimo į socialinės globos namus dienos.
128. Pagal galimybes užtikrinamas paties asmens ar jo globėjo, rūpintojo, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių dalyvavimas sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP. Į jų nuomonę kiek įmanoma yra atsižvelgiama, žymos apie tai fiksuojamos ISGP.
129. Asmeniui su negalia pagal įvertintus poreikius ISGP numatomos priemonės, užtikrinančios asmens specialiųjų poreikių tenkinimą.
130. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o atsiradus naujoms, su asmens sveikatos būkle ar naujais asmens poreikiais bei įgūdžiais susijusioms aplinkybėms, iškart po šių aplinkybių atsiradimo.
131. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP pateikiami ir įvertinami socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinami asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatomos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.
132. Globos namai, planuodami ir teikdami socialinę globą asmeniui, nuolat palaiko ryšį su asmens globėju, rūpintoju, o esant poreikiui, su kitais šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, jiems pageidaujant, pateikia informaciją apie ISGP sudarymo, peržiūrėjimo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja asmens interesams.

XV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

133. Paslaugos Globos namuose teikiamos galiojančios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos ribose.
134. Sveikatos priežiūros paslaugas teikia tik galiojančias licencijas turintis asmens sveikatos priežiūros personalas pagal mokslu pagrįstas nustatytas tyrimo ir gydymo metodikas.
135. Asmens sveikatos priežiūros personalas pagal esamas galimybes, maksimaliai užtikrina būtinosios medicinos pagalbos ir planinių nemokamų bei mokamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.
136. Globos namų pacientams teikiamų nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra ir asortimentas:
136.1. būtinoji medicinos pagalba;
136.2. sveikatos būklės sekimas;
136.3. medicininės konsultacijos organizavimas;
136.4. bendros higienos priežiūra;
136.4.1. galvos plaukų švaros tikrinimas;
136.4.2. nagų karpymas;
136.4.3. pagalba maudantis;
136.5. pagalba valgant, esant reikalui;
136.6. stacionarinio gydymo organizavimas;
136.7. paciento pristatymas į gydymo įstaigas stacionariam gydymui (pagal gydytojo siuntimą), dėl nedarbingumo nustatymo ar nedarbingumo pažymėjimo pratęsimo ir pan,, Globos namų transportu;
136.8. medikamentinis gydymas (vaistų padavimas, suleidimas į raumenis ir intraveninės injekcijos, perrišimai, pragulų profilaktika ir kt.).
136.9. slauga, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, savarankiškumą, gebėjimą save apsitarnauti;
136.10. stomatologinių terapinių ir protezinių paslaugų organizavimas pagal nustatytą tvarką;
136.11. gyventojų sveikatos priežiūrai reikalingų medikamentų ir slaugos priemonių pirkimo organizavimas.
137. Asmens sveikatos priežiūros personalas organizuoja socialinių paslaugų gavėjų slaugos procesą, seka gyvybines veiklas, rūpinasi ligų profilaktika.
138. Susirgusį socialinių paslaugų gavėją apžiūri slaugytoja ir atsižvelgus į ligos pobūdį organizuoja bendrosios praktikos gydytojo konsultaciją. Reikalui esant iškviečiama greitoji medicinos pagalba.
139. Vadovaujantis bendrosios praktikos gydytojo rekomendacijomis organizuoja reikiamų gydytojų specialistų konsultacijas, nuvykimą ir palydėjimą.
140. Sergantiems globotiniams vaistus, pagal gydytojo paskyrimą, išnešioja ir sugirdo slaugytoja.
141. Socialinių paslaugų gavėjai aprūpinami tik gydančio gydytojo paskirtais medikamentais.
142. Socialinių paslaugų gavėjų asmens sveikatos istorijos (ambulatorinės kortelės) originalai saugomi globotinio pasirinktos gydymo įstaigos registratūroje arba archyve. Šie dokumentai ar jų kopijos gali būti pateikti kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
143. Informaciją apie globotinio sveikatos būklę artimiesiems ir giminėms teikiama vadovaujantis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.
144. Informacija apie socialinių paslaugų gavėjų sveikatą teikiama tik esant raštiškam jo paties, arba socialinio darbuotojo, atstovaujančio jo interesams, sutikimui.
145. Asmens sveikatos priežiūros personalas vadovaujasi medicinos etikos kodeksu, abipusės pagarbos principais nepriklausomai nuo paciento amžiaus, lyties, rasės, tautybės.
146. Medikamentais, tvarsliava, sauskelnėmis ir kitomis priemonėmis pacientai aprūpinami pagal negalios laipsnį ir patvirtintas steigėjo išlaidų normas.

XVI. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

147. Pacientas turi teisę į kokybiškas Globos namuose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.
148. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.
149. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą.
150. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie globos namuose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.
151. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
152. Pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose.
153. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
154. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis šiomis asmens sveikatos priežiūros tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jose nurodytas pareigas.
155. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Globos namų sveikatos priežiūros specialistais ir kitais darbuotojais.
156. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros darbuotojais ir kitais pacientais.
157. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
158. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyriuje, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

XVII. GYVENTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

158. Gyventojai galintys savarankiškai judėti maitinami Globos namų valgomajame, savo nuolatinėse vietose.
159. Gyventojai, kurie negali savarankiškai judėti dėl sveikatos būklės, yra maitinami gyventojų kambariuose, jiems užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.
160. Sunkiai vaikštantys gyventojai valgo kambariuose, jeigu jie to pageidauja.
161. Susirgusiems gyventojams, slaugytojo sprendimu, maistas nešamas į kambarius.
162. Gyvenantys Globos namuose globotiniai maitinami keturis kartus per dieną.
163. Paros maisto racionas turi suteikti reikiamą maisto medžiagų ir energijos kiekį, patenkinti gyventojų fiziologinius poreikius bei atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.
164. Kiekvieną dieną meniu yra skelbiamas valgomajame.
165. Socialinių paslaugų gavėjas gali gamintis maistą Globos namuose įrengtose virtuvėlėse, bet kuriuo paros metu gali išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens. Nesavarankiškiems gyventojams, pagal jų pageidavimą, šiltus gėrimus ar vandenį pateikia socialinio darbuotojo padėjėjai.

XVIII. INFORMACIJOS APIE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJUS TEIKIMAS

166. Visa informacija apie socialinių paslaugų gavėją, jo socialinę padėtį, socialinius bei fizinius poreikius, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir slaugymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po socialinių paslaugų gavėjo mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką socialinių paslaugų gavėjo, ar teisėto jo atstovo sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
167. Neturint raštiško socialinių paslaugų gavėjo sutikimo informacija gali būti suteikta Globos namų darbuotojams, kurie teikia socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją.
168. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su socialinių paslaugų gavėju, jį filmuoti ar fotografuoti Globos namuose ar globos namų teritorijoje gali tik informavę Globos namų direktorių bei gavę to gyventojo (-ų) sutikimą.

XIX. GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

169. Lankyti Globos namų gyventojus galima kasdien nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
170. Giminės, artimieji, asmenys, atvykę lankyti gyventojų registruojami Asmenų lankymosi globos namuose registracijos žurnale.
171. Registracijos įrašus žurnale atlieka globos namų – socialinio darbuotojo padėjėjas.
172. Budintis darbuotojas palydi lankytojus į pageidaujamą kambarį, pagal kompetenciją suteikia informaciją.
173. Pašaliniai asmenys ir asmenys, atvykę kitais tikslais (išskyrus įgaliotų institucijų atstovus) į globos namų teritoriją ir patalpas įleidžiami tik gavus direktoriaus leidimą – sutikimą.
174. Budintis darbuotojas turi teisę neįleisti pašalinių asmenų į globos namų patalpas be globos namų direktoriaus leidimo – sutikimo.
175. Komisijos ar pareigūnai, ateinantys tikrinti Globos namų veiklą, turi prisistatyti Globos namų direktoriui ir pateikti steigėjo pasirašytą atitinkamą dokumentą.
176. Jei gyventojas nepageidauja, lankytojai neturi teisės užeiti į jo kambarį.
177. Lankytojams draudžiama aplankyti gyventoją, kai:
177.1. lankytojas akivaizdžiai yra neblaivus, apsvaigęs ar agresyviai elgiasi bei savo elgesiu gali padaryti neigiamą poveikį globos namų gyventojų psichinei sveikatos būklei;
177.2. lankytojas pažeidžia vidaus tvarkos taisykles. Lankytojai, pažeidžiantys vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, gali būti paprašyti pasišalinti iš globos namų patalpų ir teritorijos.
178. Lankytojams draudžiama:
178.1. gyventojus fotografuoti ar filmuoti be jų sutikimo;
178.2. rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus globos namų patalpose bei teritorijoje;
178.3. nešti globos namų gyventojams svaigalų, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
178.4. savavališkai duoti gyventojams medikamentų, nepasitarus su sveikatos priežiūros personalo darbuotojais;
178.5. turėti su savimi arba nešti gyventojui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą;
178.6. šiukšlinti bei triukšmauti;
178.7. išsivesti/išsivežti gyventoją iš globos namų teritorijos be direktoriaus leidimo;
178.8. lankyti gyventoją, kai globos namuose padidėjusi užkrečiamųjų ligų atsiradimo ir išplėtimo tikimybė;
178.9. lankyti gyventoją, kai lankytojas serga užkrečiamomis ligomis;
178.10. perduoti gyventojui maisto produktus, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.
179. Pastebėjus, kad lankytojo apsilankymai nuolat daro neigiamą poveikį gyventojo psichinei sveikatos būklei, patariama riboti apsilankymus.
180. Lankytojai gali perduoti gyventojams maisto produktų, drabužių, kitų daiktų, tačiau perduodami produktai, drabužiai, daiktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, naudoti.
181. Socialinis darbuotojas ar budintis darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti globos namų vadovą apie vidaus tvarkos/viešosios tvarkos ir kitus pažeidimų atvejus Globos namuose.

XX. GLOBOS NAMŲ IR ARTIMŲJŲ PAREIGOS MIRUS GYVENTOJUI

182. Mirus globos namų gyventojui, artimieji informuojami ne vėliau kaip per 12 valandų.
183. Globos namai tvarko dokumentus ir organizuoja gyventojo laidotuves (jei nėra artimųjų).
184. Globos namai įsipareigoja vienišus globotinius palaidoti jų pageidaujamuose kapuose.

XXI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP GLOBOS NAMŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ SPRENDIMO TVARKA

185. Jei socialinių paslaugų gavėjas ar jo artimieji turi nusiskundimų dėl Globos namų darbo tvarkos, ar teikiamų paslaugų, juos gali pateikti raštu arba žodžiu Globos namų direktoriui.
186. Kilus ginčui ar konfliktui tarp socialinių paslaugų gavėjo ar jo artimųjų ir Globos namų darbuotojo, nesutarimą sprendžia įstaigos vadovas.
187. Kilus ginčams ar konfliktams tarp Globos namų darbuotojų ir socialinių paslaugų gavėjo ar jo artimųjų, socialinių paslaugų gavėjas ar jo artimieji kreipiasi į Globos namų direktorių, kuris per penkias darbo dienas privalo atsakyti į šį kreipimąsi. Jei šiuo atveju konfliktinė situacija išlieka, socialinių paslaugų gavėjas ar jo artimieji turi teisę kreiptis į teismą. Jeigu socialinių paslaugų gavėjo ar jo artimųjų netenkina globos namų direktoriaus atsakymas ar sprendimas, jis turi teisę kreiptis į Globos namų steigėją – Šalčininkų rajono savivaldybę, ir kitas valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

188. Taisyklės tvirtinamos globos namų direktoriaus įsakymu.
189. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
190. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Čiužiakampio senelių globos namų darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.