Meniu Uždaryti

Apie mus

Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namai (toliau – Paslaugų namai) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti specialiąsias (socialinės priežiūros ir ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos), bendrąsias socialines ir kitas paslaugas. Paslaugų namų steigėjas yra Šalčininkų rajono savivaldybė.
Paslaugų namai turi du padalinius:
Socialinės globos padalinys – teikiamos trumpalaikės/ ilgalaikės globos paslaugos;
Savarankiško gyvenimo namų padalinys – teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

ČIUŽIAKAMPIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ PADALINYS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Mūsų misija – apgyvendinti žmones, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai ar artimieji dėl subjektyvių priežasčių negali prižiūrėti jų namuose.
Mūsų vizija – patenkinti pagyvenusių ir suaugusių žmonių su negalia gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, sukurti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai jaustis ir ugdyti savarankiškumą, saugoti bei ginti jų teises užtikrinant socialines paslaugas.

Globos namų uždaviniai :

  • užtikrinti teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
  • sudaryti gyventojams artimas šeimos aplinkai sąlygas, atitnkančias jų amžių ir sveikatą;
  • užtikrinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, įvairiapusiškų poreikių tenkinimą;
  • tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, atsižvelgiant į gyventojų pasirinkimą realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę globos įstaigos gyventojo ryšiams su bendruomene;
  • užtikrinti asmens gerovę teikiant socialinę globą;
  • rūpintis, kad globos namų gyventojai galėtų realizuoti savo teises ir aktyviai dalyvautų Globos namų vidaus gyvenime, bei bendruomenės veikloje,
  • įtraukti į socialinę veiklą savanorius šeimos narius bei artimuosius, pačius paslaugų gavėjus, skatinti tarpusavio pagalbą.

 

ČIUŽIAKAMPIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ STRUKTŪRINIS PADALINYS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Mūsų misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas savarankiško gyvenimo namų gyventojams, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, teikti socialinį saugumą jiems artimoje namų aplinkoje bei ugdyti ir palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, sudarant galimybes individualiems gyventojų gebėjimams vystytis ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Mūsų vizija – atvira naujovėms, lanksti, nuolatos tobulėjanti ir kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, užtikrinanti jos gyventojų poreikius bei suteikianti galimybes kiekvieno iš jų saviraiškai.
Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir neįgalus suaugę asmenys, kuriems dėl senatvės ar negalios reikalinga socialinė globa bei  asmenys, kurie yra iš dalies arba visiškai  nesavarankiški.

Globos namai – tai juose gyvenančių asmenų namai, todėl juose gyvenimas organizuojamas taip, kad būtų kuo artimesnis jaukiai namų aplinkai, sudarant galimybę gyventojams tvarkytis pagal savo pomėgius ir supratimą. Kiekvienam asmeniui užtikrinamas privatumą suteikiantis gyvenamasis plotas, reikiamas inventorius. Globos namai apgyvendintiems žmonėms organizuoja materialinį aprūpinimą bei buitinį aptarnavimą, užtikrina ne mažesnį negu bazinių – įgalinčių tenkinti žmogaus poreikius – paslaugų teikimą. Sudaromos sąlygos gauti ir papildomas paslaugas individualiems poreikiams tenkinti. Globos namuose siekiama aukštesnio paslaugų ir gyvenamosios aplinkos standarto. Siekiama, kad globos namų patalpos t. y. gyvenamieji kambariai, maldos kambarys,  valgykla, virtuvėlė, skirta individualiam maisto gaminimui bei higienos patalpos būtų jaukios, šiltos, patogios, garantuojančios privatumą.

Atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, organizuojamas racionalus, dietinis, o prireikus ir specialus maitinimas. Diegiamas sveikas gyvenimo būdas. Laikomasi sanitarinio, higieninio ir prieš epideminio režimo. Teikiamos slaugos paslaugos, organizuojamos medikų konsultacijos bei kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pagal nustatytas normas aprūpinami medikamentais bei tvarsliava. Judėjimo sutrikimų turintys gyventojai aprūpinami reikiama kompensacine technika, stengiantis padidinti žmogaus su negalia savarankiškumo laipsnį. Vykdoma socialinė reabilitacija pagal individualius globos planus, orientuojantis į atskirus kiekvieno asmens poreikius, pomėgius ir interesus.

Stengiamasi gyventojus įtraukti į Globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose veiklos srityse bei savivaldos struktūrose. Siekiama, kad Globos namuose dirbtų kvalifikuotas personalas, sugebantis įtraukti pačius gyventojus į savipagalbos procesą. Įstaigoje stengiamasi taikyti pažangius darbo metodus, personalui sudaromos sąlygos profesiniam tobulėjimui. Bendradarbiaujama su kitomis bendruomenėje esančiomis institucijomis bei socialinėmis tarnybomis, stengiamasi integruoti Globos namus į vientisą bendruomeninių socialinių paslaugų sistemą.

Skip to content